Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Opublikowane przez IdP w dniu

Projekt jest dost?pny m.in. na stronie fb Rady Osiedla Stare Miasto: https://www.facebook.com/rada.osiedla.stare.miasto/posts/879146008796344

Przystanek ??kowa:

1. Przed betonow? kostk? ostrzegawcz? koloru ?ó?tego powinien znajdowa? si? czarny pas kompensacyjny z kostki nova granit koloru grafitowego. Analogicznie do rozwi?zania znanego ju? z przystanku tramwajowego Pl. Wiosny Ludów.

2. Postuluje si? stworzenie dodatkowego przej?cia dla pieszych po po?udniowej stronie przystanku zgodnie z pkt 9 PLANTAP: „Zaleca si?, aby stosowa? przystanki dwustronne, z przej?ciami dla pieszych z obu stron przystanku. Nie dotyczy to sytuacji, w których z któregokolwiek kierunku ruch pieszy si? nie odbywa.” 


Przystanek Plac Wiosny Ludów:
1. Po stronie buy premarin from mexico budynku Kupca Pozna?skiego konieczne jest zastosowanie pasa kompensacyjnego z kostki nova granit koloru grafitowego zgodnie z ustaleniami Katalogu nawierzchni Chodników.

2. Po stronie skrajni jezdni, analogicznie do przystanku po drugiej stronie, konieczne jest zastosowanie czarnego pasa kompensacyjnego przed betonow? kostk? ostrzegawcz? kolory ?ó?tego.

3. Postuluje si? stworzenie dodatkowego przej?cia dla pieszych po wschodniej stronie przystanku zgodnie z pkt 9 PLANTAP: „Zaleca si?, aby stosowa? przystanki dwustronne, z przej?ciami dla pieszych z obu stron przystanku. Nie dotyczy to sytuacji, w których z któregokolwiek kierunku ruch pieszy si? nie odbywa.”