Zieleń z butelki: podsumowanie ankiety

Tydzień temu wróciliśmy do tematu schematów malowania poznańskiego taboru komunikacji publicznej. Zaprosiliśmy do ankiety na temat wyboru któregoś ze schematów malowania zaprezentowanych przez nas. Oddano głosy na zaproponowane warianty schematów, podzielono się także kilkunastoma głosami „wolnymi”.

Więcej głosu! (część 2)

Naszym zdaniem wciąż „marketing” miejski w zakresie propagowania takich podróży jest za mało rozwinięty. Z drugiej strony nie chcemy, by powstało wrażenie przesadnego przywiązywania przez nas wagi do szczegółów. Choć każde „lekarstwo” działa tylko na pewną grupę pacjentów, to jednak działa.

W tym przeświadczeniu proponujemy rozważenie wzbogacenia komunikacji między ZTM a potencjalnymi pasażerami. W szczególności pasażerami nieznającymi Poznania i naszej sieci zbiorkomu. I o tym będzie ten artykuł.

Więcej głosu!

Naszym zdaniem wciąż „marketing” miejski w zakresie propagowania takich podróży jest za mało rozwinięty. Z drugiej strony nie chcemy, by powstało wrażenie przesadnego przywiązywania przez nas wagi do szczegółów. Choć każde „lekarstwo” działa tylko na pewną grupę pacjentów, to jednak działa.

W tym przeświadczeniu proponujemy rozważenie wzbogacenia komunikacji między ZTM a potencjalnymi pasażerami. W szczególności pasażerami nieznającymi Poznania i naszej sieci zbiorkomu. I o tym będzie ten artykuł.

Projekt Copernicus – uwagi i pytania do koncepcji

Cieszy nas przystąpienie do realizacji Tramwaju na Kopernika – Projekt Copernicus. Trasa ta niewątpliwie poprawi komunikację publiczną w tym rejonie, dzięki czemu podróż dla mieszkańców stanie się sprawniejsza i szybsza. Jest to naszym zdaniem istotny element inwestycyjny, służący zmianie świadomości i przyzwyczajeń społecznych dotyczących korzystania z komunikacji publicznej w miejsce indywidualnej. Do przedstawionej koncepcji przesyłamy nasze uwagi oraz kilka pytań z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

1) Popieramy uwzględnienie rozjazdu w ulicę Grochowską. Pragniemy jednak zauważyć, że odcinek Arciszewskiego – Grunwaldzka to około 900 m w miarę prostej trasy. Projektując rozjazd, należy od razu zaprojektować tramwaj właśnie w Grochowskiej. Po pierwsze jest to niewielka finansowo inwestycja. Po drugie moglibyśmy mieć tutaj podobne korzyści, jak w przypadku tramwaju na Unii Lubelskiej – skrócenie trasy linii nr 1 (o około 2 km) wprowadziłoby z czasem oszczędności równe kosztowi budowy tego odcinka. Po trzecie, o możliwości realizacji trasy tramwajowej na Os. Kopernika mówi się w kontekście ewentualnego dofinansowania zewnętrznego dla projektu. W przypadku rozszerzenie inwestycji o budowę odcinka w ul. Grochowskiej możemy jeszcze bardziej zminimalizować koszt tego odcinka, a zarazem projekt ten może być już nie tylko tramwajem na Kopernika ale będzie pełnił rolę kompleksowej poprawy dostępności i sprawności transportu publicznego w rejonie południowo-zachodniego Poznania.

(więcej…)

Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Projekt jest dost?pny m.in. na stronie fb Rady Osiedla Stare Miasto: https://www.facebook.com/rada.osiedla.stare.miasto/posts/879146008796344

Przystanek ??kowa:

1. Przed betonow? kostk? ostrzegawcz? koloru ?ó?tego powinien znajdowa? si? czarny pas kompensacyjny z kostki nova granit koloru grafitowego. Analogicznie do rozwi?zania znanego ju? z przystanku tramwajowego Pl. Wiosny Ludów.
wiede?ski

2. Postuluje si? stworzenie dodatkowego przej?cia dla pieszych po po?udniowej stronie przystanku zgodnie z pkt 9 PLANTAP: „Zaleca si?, aby stosowa? przystanki dwustronne, z przej?ciami dla pieszych z obu stron przystanku. Nie dotyczy to sytuacji, w których z któregokolwiek kierunku ruch pieszy si? nie odbywa.” 


Przystanek Plac Wiosny Ludów:
1. Po stronie buy premarin from mexico budynku Kupca Pozna?skiego konieczne jest zastosowanie pasa kompensacyjnego z kostki nova granit koloru grafitowego zgodnie z ustaleniami Katalogu nawierzchni Chodników.

(więcej…)

Biletowy niesmak

Zdjęcie-0097Kto śledzi nasze działania o błędnych danych biletowych, podanych przez ZTM radnym oraz mieszkańcom, już pewno słyszał  nie raz. Gwoli przypomnienia:
W dniu 13.11.2012 otrzymaliśmy dane dot. sprzedaży biletów w październiku 2012, które udostępnił ZTM. Na podstawie tych danych mówiono o „rekordowym październiku” i sukcesie w sprzedaży biletów zachęcając tym radnych do przegłosowania kolejnej podwyżki i odrzucenia pierwszego w historii miasta Poznania projektu uchwały obywatelskiej, który tą podwyżkę miał wstrzymać. 11.12.2012 radni uchwałę obywatelską odrzucili. Kolejne dane otrzymaliśmy w lutym 2013 i wynikało z nich, że w owym październiku sprzedano jednak o prawie 11 tys. sztuk mniej biletów długookresowych niż podawano wcześniej, czyli wpływy były mniejsze o ponad 820 tys. zł. Rekordowego października nie było. Po otrzymaniu z urzędu miasta odpowiedzi, że w trakcie debaty nad uchwałą faktycznie przekazano błędne dane, skierowaliśmy skargę do Rady Miasta, którą ostatnio pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

I temat prawdopodobnie można by uznać za zakończony, a kolejne komentarze byłyby zbyteczne: zaszła pomyłka, w bardzo niewłaściwym momencie no ale co zrobić. Jednak pojawił się nowy fakt: ZTM przyznał się, że błąd znalazł już 16.11.2012 czyli 3,5 tygodnia przed odrzuceniem uchwały obywatelskiej tylko…zapomniał o tym poinformować radnych oraz mieszkańców! Zapomniał poinformować chyba nawet Prezydenta, bo ten błędnymi danymi posługiwał się na swoim blogu jeszcze 05.12.2012. Do tego nie poinformował o tym również Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego dyrektorka najpierw odpowiadała na nasze zapytanie co do faktycznej liczby sprzedaży (odpowiedzi udzielone jesienią), a później w dwóch listach tłumaczyła pomyłkę. W żadnej z odpowiedzi nie padła data wykrycia pomyłki przez ZTM.

(więcej…)

PEKA – pytania

bimbaW pi?tek odby?o si? spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej na której m.in. urz?dnicy przedstawiali propozycje taryf biletowych od 1-ego maja br., a tak?e opowiadali o wdra?anym systemie PEKA. W zwi?zku z wieloma w?tpliwo?ciami i d?ug? dyskusj? ustalono, ?e zarówno radni jak i obecni go?cie do ?rody przygotuj? pytania, które zbierze Przewodnicz?cy Komisji, radny Tomasz Lewandowski i przeka?e ZTM. Ten z kolei przygotuje odpowiedzi na pytania do pi?tku, na kolejne spotkanie Komisji GKiPM (przed?u?enie pi?tkowych obrad). Poni?ej prezentujemy przygotowane przez nas pytania, na które odpowiedzi dla nas jeszcze s? niejasne. Zarazem za pomoc w przygotowaniu pyta? i wskazanie niejasno?ci oraz problemów dzi?kujemy serdecznie u?ytkownikom forum skyscrapercity.

 1. PEKA na okaziciela:
  1. Gdzie b?dzie mo?na zakupi? PEK? na okaziciela (punkty ZTM, biletomaty)
  2. Czy PEKA na okaziciela b?dzie do kupienia (jaka cena?) czy za kaucj? (jak??)?
  3. Czy PEK? na okaziciela b?dzie mo?na zwróci??
  4. Czy przy zwrocie (a tak?e w dowolnym momencie) mo?na otrzyma? zwrot kwoty jaka nam na karcie zosta?a?
  5. Czy 1.4 b?dzie zwi?zane z dodatkowymi kosztami?
  6. W jaki sposób b?dzie mo?na sprawdzi? stan finansów na karcie PEKA na okaziciela?

  (więcej…)

Skarga ws. nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży biletów za październik 2012 roku

bimbaPan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania

 

 

Skarga
ws. nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży biletów za październik 2012 roku przekazanych opinii publicznej podczas procedowania projektu uchwały obywatelskiej dotyczącej zamrożenia cennika biletowego w 2013 roku

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 i 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnosimy skargę na działalność Prezydenta Miasta Poznania oraz jednostek organizacyjnych mu podległych ws. wprowadzenia w błąd Rady Miasta oraz opinii publicznej podczas debaty nad obywatelskim projektem uchwały zamrażającej ceny biletów komunikacji miejskiej w 2013 roku. Prezydent oraz podległe mu jednostki podczas publicznej dyskusji nad projektem uchwały obywatelskiej przekazali nieprawdziwe dane dotyczące sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w październiku 2012 roku przez co naruszył zaufanie do organów administracji publicznej.

Uzasadnienie

Nowy Statut Miasta przyjęty 9 listopada 2010 roku wprowadza instytucję uchwały obywatelskiej. Statut w §16 ust. 1 pkt 6 stanowi, iż aby Rada Miasta zajęła się obywatelskim projektem uchwały niezbędne jest zebranie przynajmniej 5000 podpisów mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

Społeczność miasta w obliczu spadku popularności komunikacji miejskiej, będącej wynikiem serii podwyżek cen biletów w 2012 roku podjęła inicjatywę mająca na celu zablokowanie kolejnej planowanej podwyżce cennika komunikacji miejskiej. Projekt pierwszej uchwały obywatelskiej przygotowały stowarzyszenia My Poznaniacy, Inwestycje dla Poznania, Projekt Poznań oraz KoLiber. W wyniku tej inicjatywy udało się zebrać 16 000 podpisów z czego około 12 500 przekazano do weryfikacji. Ostatecznie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta uznał 6656 podpisów, dzięki czemu obywatelska inicjatywa uchwałodawcza spełniała wymagania zawarte w Statucie Miasta. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIX/953/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Przewodniczący Rady Miasta wprowadził do porządku obrad sesji 11 grudnia 2012 roku.

(więcej…)