Przejście na przystanek to dopiero początek zmian

Opublikowane przez IdP w dniu

przej?ciePrzedstawiamy uwagi stowarzyszenia do koncepcji projektowej przej?cia dla pieszych na Mo?cie Dworcowym do przystanku tramwajowego Pozna? G?ówny.

Dzi?kujemy serdecznie za ch?? wprowadzenia tego od wielu miesi?cy oczekiwanego (a jednocze?nie tak oczywistego) rozwi?zania poprawiaj?cego komfort pieszych w centralnym punkcie przesiadkowym miasta. Oczekujemy jednocze?nie dalszych dzia?a? maj?cych na celu usuni?cie podobnych absurdów w ca?ym Poznaniu, wzorem innych polskich i zagranicznych miast, które tego typu rozwi?zania likwiduj?. Powstanie tego przej?cia jest piln? potrzeb? na co wskazuj? zachowania mieszka?ców. Przez ul. Matyi ludzie wci?? przechodz? najkrótsz? drog? (gór?), wida? tego wyra?ne ?lady na trawnikach wokó? przystanków w obie strony – na dworzec, jak i w kierunku ul. Towarowej.

Poni?ej przedstawiamy uwagi do projektu przej?cia dla pieszych na Mo?cie Dworcowym do przystanku tramwajowego – elementy przede wszystkim poprawiaj?ce bezpiecze?stwo pieszych, którego brak by? rzekom? przeszkod? w wyznaczeniu przej?cia naziemnego.

W zakresie jezdni po?udniowej:

  • ograniczenie pr?dko?ci do 40 km/h na krótkim odcinku od wjazdu na most do skrzy?owania z al. Króla Przemys?a II (znaczna a zarazem buy cialis tablets uk ?atwa poprawa bezpiecze?stwa, brak negatywnego wp?ywu na przepustowo??),

  • poszerzenie w kierunku zachodnim o dwa metry planowanego przej?cia dla pieszych (przewidywane bardzo du?e nat??enie ruchu pieszych),

  • zmiana koloru planowanego wybrukowania po stronie chodnika na zgodny z kolorem jego nawierzchni,

  • pe?ne udost?pnienie pieszym nowego obszaru wybrukowania, przesuni?cie bariery na skraj poszerzonego chodnika (jeszcze wi?kszy obszar dla pieszych).

W zakresie przej?cia dla pieszych przez torowisko:

  • ?wiat?a dla pieszych powinny ?wieci? si? na zielono przez ca?y czas gdy nie ma tramwaju, niezb?dna jest zabudowa czujników zbli?ania ze strony zachodniej oraz ruszania tramwajów z przystanków. Tramwaje nie powinny notowa? ?adnych strat czasowych, a jednocze?nie piesi nie mog? mie? wra?enia ?le dzia?aj?cej sygnalizacji.

W zakresie jezdni pó?nocnej:

  • wyznaczenie przej?cia dla pieszych szeroko?ci co najmniej 5 metrów z faz? ?wiate? dostosowan? do skrzy?owania,

  • w celu poprawy bezpiecze?stwa mo?na np. rozwa?y? mo?liwo?? wybudowania wysepki oddzielaj?cej pasy wewn?trzne od zewn?trznego w celu utworzenia bezpiecznego azylu dla pieszych (wymuszenie ni?szej pr?dko?ci jazdy = brak przeciwwskaza? do budowy przej?cia przez jezdni? pó?nocn?).


1 komentarz

Projekt organizacji ruchu dla przejścia przy Dworcu Głównym | Inwestycje dla Poznania · 26 lipca 2015 o 3.27

[…] stowarzyszenie złożyliśmy własne uwagi do projektu. Podnieśliśmy w nich potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych również przez północną […]

Możliwość komentowania została wyłączona.