Tramwaj na Naramowice – list otwarty

Opublikowane przez IdP w dniu

Naramowice tramwajSz. P.
Miros?aw Kruszy?ski
Wiceprezydent Miasta Poznania

Kliknij w poni?szy link, aby pobra? opracowanie:
TNN_Wiadukt_Garbary

Szanowny Panie Prezydencie,

w ostatnich latach coraz g?o?niejsza staje si? debata na temat poprawy dost?pno?ci komunikacyjnej Naramowic. Aktualnie bardzo dynamicznie post?puje urbanizacja pó?nocnych terenów miasta, a obecne rozwi?zania komunikacyjne ju? dawno przesta?y spe?nia? swoje zadania.

W naszej ocenie najlepszym rozwi?zaniem, które najefektywniej poprawi t? dramatyczn? sytuacj? jest wybudowanie nowej linii tramwajowej: od ulicy Garbary do Naramowic przez ul. Szel?gowsk? z przy??czaniem do p?tli Wilczak. Nie jest to pomys? nowy, podobne projekty przedstawiane by?y ju? przez wielu specjalistów, w tym tak?e z Urz?du Miasta, daj?c temu wyraz w zapisach kolejnych studiów i planów transportowych. Przytoczy? tu mo?na cho?by wypowied? prezesa Miejskiego Przedsi?biorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, pana Wojciecha Tulibackiego, na Forum Gospodarczym Aglomeracji Pozna?skiej, które mia?o miejsce 17-18 maja 2010 roku. Na stronie MPK mo?emy przeczyta? relacj?, w której „Prezes zaprezentowa? projekt trasy tramwajowej na Naramowice, która jego zdaniem znacznie bardziej sprawdzi si? w tym rejonie, ni? komunikacja autobusowa”.

Niestety z przykro?ci? zauwa?amy, ?e ostatnie posuni?cia Miasta s? nastawione na dyskredytacj? koncepcji tramwaju i promocj? innych, do?? abstrakcyjnych rozwi?za?, jak chocia?by trolejbus czy niepe?ny system BRT. Bardzo niepokoj?ce jest dla nas równie? to, ?e tak radykalna zmiana pogl?dów nie ma poparcia w ?adnych dost?pnych publicznie analizach przestrzennych, czy finansowych.

Podstawowym argumentem urz?dników przeciwko tramwajowi na Naramowice jest brak technicznych mo?liwo?ci przeprowadzenia tramwaju pod wiaduktem kolejowym nad ul. Garbary. Prezydent Grobelny zapewnia? tymi s?owami w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”:  ”Mamy pewne analizy. Przeprowadzenie trasy tramwajowej pod wiaduktem kolejowym na Garbarach kosztowa?oby, wed?ug wst?pnych szacunków, ok. 900 mln z?.” Gdy? „pod ul. Garbary znajduj? si? g?ówne kolektory miasta, które m.in. odprowadzaj? ?cieki do pobliskiej przepompowni. Wed?ug urz?dników ca?y ten uk?ad wraz z przepompowni? trzeba by przesun??, by zbudowa? tory tramwajowe.”

W podobnym tonie wypowiada? si? prezes Tulibacki na jednym z cyklu spotka? „Otwarte”, które odby?o si? 15 maja br. na dworcu kolejowym Garbary. Po 4 latach ca?kowicie zmieniaj?c zdanie stwierdzi?, ?e wiadukt jest za niski i tramwaj si? nie zmie?ci, a najlepszym rozwi?zaniem can ultram get u high jest po??czenie autobusowe.

Inny przyk?ad to niedawno uchwalony Plan Transportowy Aglomeracji Pozna?skiej, w którym tramwaj w pierwotnej wersji zosta? praktycznie wykre?lony, a jego miejsce zaj?? system BRT lub trolejbus. Na pro?b? cz?onków naszego stowarzyszenia o udost?pnienie analiz wskazuj?cych na wy?szo?? tych?e rozwi?za? nad tramwajem uzyskali?my odpowied?, ?e analizy nie s? jeszcze zako?czone! Pan Prezydent by? na tym spotkaniu. Szcz??liwie po konsultacjach zapis o tramwaju na Naramowice zosta? wpisany do dokumentu PLANTAP, ale jego przysz?o?? jest – mówi?c delikatnie, niepewna.

Analizuj?c ostatnie poczynania W?adz Miasta, odczuwamy znaczny niepokój i obaw? wynikaj?c? z braku merytorycznych i obiektywnych argumentów przemawiaj?cych za nowymi systemami komunikacji (trolejbus, BRT) kosztem uzupe?nienia istniej?cego bardzo dobrego systemu tramwajowego. Chcieliby?my o?wiadczy?, i? nasze stowarzyszenie nie podziela opinii urz?dników i nie zgadza si? z rozpowszechnian? opini?, ?e „wiadukt na Garbarach jest za niski”.  Naszym zdaniem obecny wiadukt oraz uk?ad infrastruktury podziemnej umo?liwia bezpieczne posadowienie torowiska. Parametry wiaduktu pozwalaj? na zachowanie dotychczasowej ilo?ci pasów oraz przepustowo?ci, a tak?e poprowadzenie dwóch równoleg?ych torów tramwajowych. Pod wiaduktem zmie?ci si? ka?dy z obecnie wykorzystywanych tramwajów w tym Solaris Tramino (wymagaj?cymi wy?szych wiaduktów).

Wychodz?c naprzeciw W?adzom Miasta przedstawiamy analiz? przestrzenn?, oraz mo?liwo?ci przeprowadzenia tramwaju bez ingerencji w podziemne kolektory. Jednocze?nie wzywamy do przedstawienia przez odpowiednie jednostki ewentualnych dokumentów potwierdzaj?cych tez? o niemo?liwo?ci przeprowadzenia tramwaju pod wiaduktem kolejowym, a tak?e wszystkich analiz uzasadniaj?cych korzy?ci wynikaj?ce z wprowadzenia nowych systemów komunikacji (trolejbus, BRT) kosztem nowej linii tramwajowej, b?d?cej naturalnym uzupe?nieniem istniej?cego systemu komunikacji Miasta Poznania.

Wzywamy do ujawnienia planów wzgl?dem Naramowic, rzetelnie opracowanych, gdzie podane zostan? prawdziwe dane – nie jak np. w przypadku zesz?orocznej prezentacji, gdzie wiadukt o wysoko?ci 4,32 m okre?lono jako wiadukt o wysoko?ci 3,7 m.

W zwi?zku z powy?szym apelujemy do Pana Prezydenta o natychmiastowe upublicznienie wszystkich analiz oraz dokumentów, na podstawie których koncepcja tramwaju na Naramowice zosta?a przez miasto skre?lona. Prosimy o przeprowadzenie otwartej debaty. Mieszka?cy maj? prawo wiedzie?, jakie plany w tak wa?nej sprawie dla miasta maj? jego w?adze.

W imieniu Cz?onków i Zarz?du Stowarzyszenia:
Pawe? Sowa
Kamil ?mijewski


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *