Wybory do Rad Osiedlowych – nasi kandydaci

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo,

Ju? 20 marca Wybory do Rad Osiedli. Uprzejmie informujemy, ?e z naszego Stowarzyszenia startuje w wyborach dwóch kandydatów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ich sylwetkami oraz udzia?u w wyborach oraz równie? do oddania swego g?osu w?a?nie na nich. 😉

Jednocze?nie zach?camy do skorzystania z wyszukiwarki lokali wyborczych oraz listy kandydatów, któr? przygotowali?my z okazji zbli?aj?cych si? wyborów, dost?pn? pod adresem ww.idp.org.pl/osiedla/. Mamy nadziej?, ?e to narz?dzie u?atwi Pa?stwu udzia? w wyborach i wp?ynie pozytywnie na frekwencj?.

Arkadiusz Borkowski

kandydat do Rady Osiedla Junikowo


Jestem absolwentem VIII LO w Poznaniu, obecnie studiuj? budownictwo na Politechnice Pozna?skiej. Moj? pasj? jest Pozna? dlatego od 2008 roku dzia?am w ramach Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, a w roku 2010 zosta?em wybrany do jego zarz?du. Obecnie, chc?c rozwija? swoje zainteresowania, postanowi?em kandydowa? do Rady Osiedla Junikowo. W zwi?zku z tym prosz? Pa?stwa o oddanie na mnie g?osu w nadchodz?cych wyborach. W ci?gu najbli?szej kadencji chcia?bym zaj?? si? g?ównie buy strattera online canada takimi tematami jak:

  • Dobre rozwi?zania komunikacyjne dla Junikowa
  • Czuwanie nad inwestycjami na terenie naszego osiedla
  • Renowacja zaniedbanych miejsc, poprawa estetyki Junikowa
  • Otwarto?? na sprawy Mieszka?ców

Aby lepiej zapozna? si? z moj? osob? oraz moimi pogl?dami na Junikowo i Pozna? serdecznie zapraszam do odwiedzin strony http://arkadiuszborkowski.blogspot.com/

Zach?cam równie? do kontaktu ze mn? aborkowski@idp.org.pl 🙂

Dawid Nowak

kandydat do Rady Osiedla Stare Miasto


Na Starym Mie?cie mieszkam ca?e ?ycie. Moj? pasj? jest Pozna? – od lat z rado?ci? ?ledz? jego rozwój i uwa?nie obserwuj? jego sukcesy.

Ju? teraz aktywnie wp?ywam na rozwój naszego miasta dzia?aj?c w Stowarzyszeniu Inwestycje dla Poznania.

W Radzie Osiedla Stare Miasto chc? skupi? si? na poprawie estetyki, uporz?dkowaniu ruchu, o?ywieniu naszego osiedla oraz zwi?kszeniu komfortu ?ycia jego mieszka?ców.

Mam 31 lat, z wykszta?cenia jestem fizykiem, pracuj? w firmie z bran?y IT.

Zapraszam Pa?stwa do udzia?u w wyborach oraz kontaktu ze mn?: dawid.nowak2011@gmail.com.

Kategorie: Bez kategorii

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *