Remonty a bilety

Szanowni Pa?stwo! W ci?gu ostatnich tygodni na ?amach lokalnych mediów toczy si? dyskusja na temat mo?liwych rozwi?za?, które pozwoli?yby przywróci? w Poznaniu p?ynno?? ruchu, nadwyr??on? przez prowadzone remonty w wielu wa?nych cz??ciach miasta. Wiele z tych pomys?ów zas?uguje na szczególn? uwag?. Mamy szans? – paradoksalnie dzi?ki pracom remontowym, wykorzysta? okazj? Dowiedz się więcej…

Oględziny peronu trzeciego

W dzisiejszym zwiedzaniu peronu trzeciego, pomimo brzydkiej pogody, wzi??o udzia? kilkadziesi?t osób – przedstawicieli mediów oraz mieszka?ców. Bardzo dzi?kujemy za tak liczne przybycie.

Z wielk? przykro?ci? stwierdzamy, i? nie pojawi? si? nikt z zaproszonych decydentów (Prezydent Miasta Poznania, prezes firmy Trigranit, prezes PKP PLK i Cz?onek Zarz?du PKP S.A.). Co gorsza – poza panem Jackiem Prze?lug?, nikt nie raczy? nam nawet odpowiedzie? na zaproszenie.

Pan Jacek Prze?luga, Cz?onek Zarz?du PKP S.A. poinformowa? nas o fakcie obowi?zków s?u?bowych, które uniemo?liwi?y mu udzia? w spotkaniu. W swojej odpowiedzi podzieli? si? opini? nt przebudowy dworca.  S?owa te w pewnej cz??ci napawaj? nas du?? nadziej?. Chodzi o wzmiank? o oznakowaniu dworca i systemie informacji dynamicznej (poni?ej ca?a tre?? maila). Cieszymy si? równie?, i? pan Prze?luga zauwa?a problemy, o których piszemy w naszym li?cie (ma?a architektura).

W odpowiedzi zwrotnej (równie? zamieszczamy w dalszej cz??ci tekstu) zaproponowali?my panu Prze?ludze spotkanie i poprosili?my o wskazanie osób decyzyjnych, które mog? pomóc w rozwi?zaniu problemów, o których wspominamy. Interesuje nas równie? sam projekt systemu informacji dynamicznej. Jak wskazali?my – jeste?my do jego dyspozycji.

(więcej…)

JAKI DWORZEC POZNAŃ GŁÓWNY?

Szanowni Panowie
Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania
Jacek Prze?luga, Cz?onek Zarz?du PKP S.A.
list do wiadomo?ci:
Tomasz Lisiecki, Prezes Trigranit Development Polska

Zbigniew Szafra?ski, Prezes Zarz?du PKP PLK S.A.


JAKI DWORZEC POZNA? G?ÓWNY?

Szanowni Panowie!

Na ?amach mediów lokalnych, toczycie spór o rzecz ma?o istotn?, zapominaj?c o samych pasa?erach, którzy na co dzie? z budowanego obiektu b?d? korzysta?. Trzeba sobie jasno powiedzie?: miar? nowoczesno?ci Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Pozna? G?ówny b?dzie nie nazwa (jakkolwiek odbieramy okre?lenie „City Center”), ale jego wyposa?enie w przyjazn? dla u?ytkownika infrastruktur? oraz dobra informacja u?atwiaj?ca poruszanie si? po ca?ym obszarze!

W chwili obecnej – po ocenie dotychczasowych prac na wyremontowanym peronie trzecim – mo?na stwierdzi?, ?e stan ten jest zatrwa?aj?cy! Mówi?c j?zykiem m?odzie?owym, to b?dzie najwi?ksza „wtopa” dla wizerunku tak miasta jak i PKP oraz inwestora centrum handlowego – firmy Trigranit, a przede wszystkim olbrzymie niedogodno?ci w u?ytkowaniu kompleksu dworca przez pasa?erów. Apelujemy do szanownych Panów – u?yjcie ca?ej swojej mocy i zmie?cie niekorzystny obraz rzeczywisto?ci. Jest jeszcze czas na odpowiednie dzia?ania.

(więcej…)

Buspasy na Bukowskiej zaczątkiem poznańskiego BRT?

Zarz?d Dróg Miejskich przedstawi? kilka wariantów przebudowy ulicy Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zeylanda. Bukowska – ze wzgl?du na jej wylotowy charakter i ilo?? skrzy?owa? jest notorycznie korkuj?c? si? ulic? i s?abym elementem komunikacji autobusowej, wi?c zdecydowane zmiany w organizacji ruchu faktycznie s? w tym przypadku wymagane.

(więcej…)

Najlepsze renowacje elewacji kamienic w 2010 roku – konkurs

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” zaprasza do udzia?u w g?osowaniu w konkursie na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”

 

Idea
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze budynków, ze szczególnym uwzgl?dnieniem pi?knych kamienic powsta?ych w XIX i XX wieku, ale i tych m?odszych, niedocenianych cz?sto przyk?adów przedwojennego jak i powojenngo modernizmu, jest i b?dzie w najbli?szych kilkunastu latach ogromnym wyzwaniem dla w?adz, mieszka?ców i inwestorów. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

(więcej…)

Translate »