Sprzeciw Stowarzyszenia wobec podwyżek cen biletów

Szanowni Pa?stwo,   Nasze stowarzyszenie od samego pocz?tku wyra?a obawy, co do konsekwencji planowanych podwy?ek cen biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Sytuacja w jakiej si? znajdujemy jest szczególna – remonty, które s? prowadzone w newralgicznych obszarach miasta powoduj? powstawanie bardzo du?ych utrudnie? w ruchu. Jeszcze w listopadzie 2011, a pó?niej ju? w grudniu wspólnie z innymi organizacjami – Sekcj? Rowerzystów Miejskich i Stowarzyszeniem My-Poznaniacy postulowali?my przyj?cie tzw. pakietu komunikacyjnego – zamro?enia cen i natychmiastowego wprowadzenia usprawnie?.

 

Pomimo trudnej sytuacji komunikacyjnej Poznania, ostatnie miesi?ce pokaza?y, ?e mamy absolutn? racj? w kwestii cen. Decyzja o obni?eniu stawek za przejazdy w dni robocze w godzinach szczytu zaowocowa?a wzrostem sprzeda?y biletów! Sta?o si? tak praktycznie przy braku udogodnie? dla komunikacji publicznej (zbyt ma?a ilo?? buspasów). Pomy?lmy ilu nowych klientów pozyskamy – i ile pieni?dzy (!) w przypadku zachowania obecnych cen i wprowadzenia rabatów na zakup d?ugookresowych sieciówek – wszystko to, co postulowali?my ju? w listopadzie ubieg?ego roku!

(więcej…)

ODPOWIEDŹ OD WICEPREZYDENTA W SPRAWIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Miło nam zaprezentować odpowiedź Zastępcy Prezydenta – Pana Mirosława Kruszyńskiego na nasz list z dnia 28 listopada 2011 r. „Więcej pasażerów = więcej pieniędzy” oraz propozycje usprawnień komunikacyjnych postulowanych wspólnie ze stowarzyszeniem „My – Poznaniacy” i Sekcją Rowerzystów Miejskich. Do treści listu ustosunkujemy się w najbliższych dniach.

W ostatnich trzech miesiącach przeprowadziliśmy (nasze stowarzyszenie, Sekcja Rowerzystów Miejskich i My-Poznaniacy) kilka spotkań z Prezydentem Kruszyńskim oraz urzędnikami z ZDM, ZTM i innych jednostek, próbując przekonać ich do wdrożenia pomysłów usprawniających działanie komunikacji miejskiej w Poznaniu. Słyszymy bardzo dużo cennych deklaracji w tych kwestiach – każde spotkanie jest protokołowane; poniżej linki do poszczególnych notatek służbowych:
(więcej…)

Translate »