Niebezpieczne działania ZDM – list do Radnych

Szanowny PanKrzysztof Skrzypi?skiPrzewodnicz?cy Komisji Bezpiecze?stwa i Porz?dku PublicznegoRady Miasta PoznaniaSzanowny Panie Przewodnicz?cy,z niepokojem przyj?li?my informacj? o planowanych ci?ciach wydatków na o?wietlenie uliczne przez Zarz?d Dróg Miejskich w Poznaniu. Tak zwane „oszcz?dno?ci” maj? przynie?? 0,5 mln z?otych w skali roku kosztem jednak powa?nych utrudnie? dla mieszka?ców miasta. Ju? w chwili obecnej ?wiat?a Dowiedz się więcej…

Translate »