OSZCZĘDŹMY NAWET 10 MILIONÓW ZŁOTYCH!

Gdy w roku 1968 przyst?piono do budowy ronda Kopernika, w?adze Miasta, aby w jak najmniejszym stopniu utrudni? dojazd mieszka?com do miejsc pracy czy nauki po?o?y?y dodatkowy tor, dzi?ki któremu tramwaje mog?y zjecha? przed budowanym rondem, omin?? plac budowy i swobodnie wróci? na ulic? Bukowsk?.

Dzi?, po 40 latach przyszed? czas na generalny remont tego najwi?kszego w Poznaniu w?z?a komunikacyjnego. W?adze Miasta podobnie jak w latach 70 XX w. wyznaczy?y objazdy, tym razem jednak ograniczono si? do istniej?cej siatki torowisk, bez tworzenia dodatkowych po??cze?. Wydawa?oby si?, ?e to decyzja s?uszna, bo po co budowa? dodatkowe tory na czas remontu? A jednak! Poni?ej udowodnimy, ?e jest wr?cz przeciwnie, a zaproponowane przez nas rozwi?zanie mo?e przynie?? wymierne korzy?ci i pos?u?y? jeszcze d?ugo po zako?czeniu prac.

(więcej…)

Zamrozić ceny biletów komunikacji publicznej – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Maj?c na uwadze nasze wcze?niejsze dzia?ania w sprawie rozwoju i promocji komunikacji publicznej w Poznaniu, postanowili?my stworzy? wspólnie z innymi organizacjami (Stowarzyszenie Projekt Pozna?, My Poznaniacy, KoLiber) projekt obywatelskiej inicjatywy uchwa?odawczej w sprawie zamro?enia podwy?ek cen biletów w roku 2013 oraz przywrócenia promocji na 15-minutowe bilety jednorazowe.

Uzasadnienie OBYWATELSKIEGO PROJEKTU UCHWA?Y
w sprawie zamro?enia podwy?ek cen biletów w roku 2013 oraz przywrócenia promocji na 15-minutowe bilety 1-razowe

Od d?u?szego czasu obserwujemy, ?e transport zbiorowy w Poznaniu pogr??a si? w coraz g??bszym kryzysie. Jedne z najwy?szych w Polsce ceny biletów, nieczytelny taryfikator biletowy, preferuj?ca ruch samochodowy organizacja ruchu, remonty i utrudnienia obni?aj?ce punktualno?? komunikacji oraz problemy z dost?pno?ci? biletów sprawiaj?, ?e coraz wi?cej osób rezygnuje z publicznego transportu w mie?cie.

(więcej…)

Najlepsza renowacja elewacji kamienicy w 2011 roku – konkurs (edycja trzecia)

Szanowni Pa?stwo!

Rozpoczynamy trzeci? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2011 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej.

 

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze ponad 6 tysi?cy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzgl?dnienia zarówno pi?kne kamienice powsta?e w XIX i XX wieku, ale i te m?odsze, rzadko doceniane przyk?ady przedwojennego jak i powojennego modernizmu. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie, wykorzystuj?c jednocze?nie ca?y jej potencja?. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

 

(więcej…)

Translate »