Miejska Apokalipsa 20xx?

Miejska Apokalipsa 20xx?


 

Obejrzyj w HD:

http://www.youtube.com/watch?v=_Nc5Q7Vpoo4

 

      Mijaj?cy rok sta? pod znakiem zwie?czenia wielkiego „narodowego zrywu” jakim by? 5-letni okres przygotowa? do Mistrzostw Europy w Pi?ce No?nej 2012. Szerokim echem odbi? si? sukces organizowanej przez nas imprezy. Szczególnie ciekawy mo?e by? spo?eczny wymiar tego sukcesu – centra wielu miast na kilka tygodni jednoczy?y ludzi w zabawie i rado?ci ze wspólnie osi?gni?tego celu.
     W wielu polskich miastach z tej okazji rozpocz?to, realizowano, a czasem uko?czono inwestycje na niespotykan? od lat skal?. By?y to g?ównie prace zwi?zane z budow? dróg, stadionów, oraz towarzysz?cej im infrastruktury. Efekty zmian jakie zasz?y nie mia?y raczej charakteru rozwi?za? systemowych, a by?y najcz??ciej punktowe.
      Tymczasem polskie miasta potrzebuj? dalszego zaanga?owania w pracy nad polepszaniem jako?ci ?ycia ich mieszka?ców. Jako przedstawiciele lokalnej organizacji pozarz?dowej chcieli?my wskaza? na kilka problemów, których rozwi?zanie przes?dzi o losie naszych miast w przysz?o?ci:

(więcej…)

Wzorcowy Szyld 2012 – głosowanie finałowe

Szanowni Pa?stwo!

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w pierwszym w historii miasta konkursie na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Chc?c zwróci? uwag? na istot? estetyki przestrzeni miejskiej w Poznaniu, postanowili?my, wzorem dzia?a? prowadzonych przez Forum Rozwoju Lublina, spojrze? na problem z nieco innej perspektywy. Zamiast krytykowa? i pi?tnowa? z?e przyk?ady chcieliby?my wyró?ni? te dobre, które stanowi? powinny wzór do na?ladowania. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której wesz?o po 2 reprezentantów instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), buy levitra in england Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 5 finalistów, spo?ród 60 zg?osze?.

(więcej…)

Projekt uchwały obywatelskiej – dziękujemy!

Szanowni Pa?stwo!   Bardzo dzi?kujemy za podpisy poparcia z?o?one pod uchwa?? obywatelsk? ws zamro?enia cen biletów komunikacji publicznej. Z przykro?ci? informujemy, ?e w dniu dzisiejszym g?osami radnych Platformy Obywatelskiej oraz prezydenckiego Pozna?skiego Ruchu Obywatelskiego uchwa?a zosta?a odrzucona.  Jeste?my zawiedzeni przebiegiem dzisiejszego g?osowania, a w szczególno?ci brakiem merytorycznych argumentów po stronie Dowiedz się więcej…

Obawy budżetowe 2013

Projekt budżetu – Poznań 2013: KOMENTARZ SPOŁECZNY Wraz ze Stowarzyszeniem My-Poznaniacy oraz Sekcją Rowerzystów Miejskich chcieliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie budżetu miejskiego na rok 2013. Już w zeszłym roku, i w latach poprzednich, wskazywaliśmy, że czasu na odniesienie się do budżetu i zgłębienie jego nieprzejrzystej struktury było za mało. Dowiedz się więcej…

Translate »