Stop cięciom kursów!

Sprzeciw Stowarzyszenia wobec degradacji komunikacji publicznej w Poznaniu – list otwarty do Prezydenta Poznania p. Ryszarda Grobelnego.

Cena sieciówki imiennej – maj 2012: 81 z?, sierpie? 2013: 107 z?, wzrost o 32%

Szanowny Panie Prezydencie,

w zesz?ym roku wspólnie z wi?kszo?ci? radnych PO i PRO wprowadzi? Pan w ?ycie drastyczne podwy?ki komunikacji miejskiej w Poznaniu. Ostrzegali?my przed konsekwencjami tych nieprzemy?lanych decyzji. Jednocze?nie Pana urz?dnicy opieszale wdra?aj? usprawnienia komunikacyjne, ignoruj?c przy tym pomys?y mieszka?ców. Tak by?o w przypadku pomys?u budowy prawoskr?tu z ul. Towarowej w ?w. Marcin czy jest z propozycjami wielu usprawnie? od organizacji pozarz?dowych. Istnienie prawoskr?tu z Towarowej mog?o oszcz?dzi? ogromne kwoty, dzi?ki krótszym objazdom linii oraz u?atwi? poruszanie si? po mie?cie w perspektywie remontu Mostu Teatralnego oraz czekaj?cego nas remontu Mostu Uniwersyteckiego.

W dniu 1 wrze?nia br. wprowadzane s? kolejne ci?cia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Jest to oszukiwanie mieszka?ców, którym przy wprowadzeniu podwy?ek mówiono, ?e jest to konieczne, aby utrzyma? buy valtrex discount obecny standard transportu publicznego. Zarazem przypominamy, ?e radni PO zapowiadali, ?e podwy?ki popr? ale pod warunkiem wprowadzenia usprawnie? dla komunikacji miejskiej. Tych wprowadzono raptem kilka, za to mieszka?cy doczekali si? kolejnych ci??.

(więcej…)

Nazwy przystanków w okolicach Dworca – list do ZTM

W zwi?zku z propozycj? ZTM dotycz?c? zmiany nazw przystanków w obr?bie nowobudowanego Dworca PKP oraz Dworca Zachodniego przedstawiamy nasz? propozycj? dla nazw:

 

  • Dworzec PKS > nowa nazwa: Wierzbi?cice
  • Przystanki tramwajowe na ul. Matyi, na ul. Towarowej vis a vis Delty oraz przed wej?ciem do centrum handlowego > nowa nazwa: Towarowa
  • Dworzec Zachodni i Peron 7 > nowa nazwa: Dworzec Zachodni
  • Dworzec G?ówny PKP > nowa nazwa: Plac Dworcowy
  • Most Dworcowy > nowa nazwa: Most Dworcowy – Targi


Uzasadnienie:

(więcej…)

PEKA – odpowiedzi ZTM na nasze pytania

Poni?ej prezentujemy odpowiedzi ZTM na nasze pytania dotycz?ce systemu PEKA. Zach?camy do zapoznania si? z nimi, mamy nadziej?, ?e pomog? one si? Pa?stwu lepiej zorientowa? w tworzonym systemie, online pharmacy no prescription który nied?ugo zostanie wprowadzony w Poznaniu. Zarazem sami, maj?c coraz lepsze rozeznania w proponowanym systemie, si?dziemy wspólnie, aby Dowiedz się więcej…

pytania o Most Teatralny

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws Mostu Teatralnego do Prezydenta Miasta Poznania Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udzielenie informacji publicznej dotyczącej planowanego remontu węzła komunikacyjnego Most Teatralny. W szczególności Dowiedz się więcej…

Translate »