Kongres Transportu Publicznego 2013

Już za dwa tygodnie, 9 października 2013 r., odbędzie się w Poznaniu II Kongres Transportu Publicznego. „Nowoczesne miasta i nowe wymagania pasażerów”, „nowoczesne systemy komunikacyjne” oraz „Jak inwestować oszczędzając?” to motywy przewodnie wydarzenia. Obrady zostaną podzielone na trzy części, w tym wiele sesji równoległych. Miło nam poinformować, że nasze stowarzyszenie zostało zaproszone do wsparcia kongresu jako jeden z patronów merytorycznych. Nasi przedstawiciele zostali zaproszeni do Rady Programowej (Paweł Sowa) oraz wygłoszenia prezentacji podczas jednej z sesji (Arkadiusz Borkowski).

Tytuł naszego wystąpienia brzmi „Elastyczność cenowa popytu na transport publiczny” w ramach sesji „WSPÓLNY BILET I ZINTEGROWANA OFERTA – NA JAKI WARIANT STAĆ POLSKIE AGLOMERACJE?”. Chcemy podzielić się obserwacjami nt. zależności między podwyżkami cen, a spadkiem sprzedaży biletów na przykładzie Poznania. Ta wiedza może być bardzo przydatna każdej organizacji transportowej oraz władzom samorządowym w Polsce.

(więcej…)

Rozbieżne dane ZTM – zapytanie do Prezydenta

Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dost?pie do informacji publicznej, zwracamy si? z pro?b? o pilne wyja?nienie ró?nic w danych dotycz?cych sprzeda?y biletów za miesi?c pa?dziernik 2012. Chodzi o rozbie?ne dane sprzeda?y biletów d?ugookresowych. W mailu otrzymanym przez nas od Przewodnicz?cego Rady Miasta – pana Grzegorza Ganowicza z dnia 13 listopada 2012 roku, Zast?pca Dyrektora ZTM ds. Handlowych pani Zdzis?awa Andrzejewska informowa?a o ilo?ci 150.179 biletów d?ugookresowych sprzedanych za kwot? 10.446.867,65 z? w pa?dzierniku 2012 (ten mail wys?ano panu przewodnicz?cemu w dniu 12 listopada o godz. 15.49). Tak? sam? informacj? równie? od pani Andrzejewskiej otrzymali panowie radni Tomasz Lewandowski oraz Szymon Szynkowski.

Tymczasem ca?oroczne zestawienie wyników, które zosta?o przekazane nam 11 lutego 2013 roku bezpo?rednio od ZTM-u zawiera zupe?nie inne dane za pa?dziernik 2012. Jest to liczba zaledwie 139.183 bilety d?ugookresowe sprzedane za kwot? 9.626.749 z?.

(więcej…)

Niewygodna analiza? ZTM nie udostępnia danych o biletach

Poniżej prezentujemy list otwarty przesłany do mediów w związku z postawą ZTM i nie udostępnieniem danych dotyczących sprzedaży biletów w lipcu 2013.

Szanowni Państwo,

Ostatnio co miesiąc prezentowaliśmy analizy sprzedaży biletów ZTM w ujęciu czasowym. Niestety nie jesteśmy w stanie Państwu przedstawić takiego opracowania za lipiec 2013 – ZTM, pomimo naszej prośby, nie przesłał nam pełnych danych, a jedynie odesłał do swojej strony internetowej z tylko częściowymi danymi oraz z własnym komentarzem. Wyrywkowe informacje, które zostały tam przedstawione, są na potrzeby naszej analizy całkowicie bezużyteczne. Aby wykonać analizę czasową potrzebujemy danych dotyczących sprzedaży każdego rodzaju biletów (a więc ile sprzedano biletów miesięcznych, ile rocznych, ile 15-nasto minutowych itd.), a nie danych ogólnych jakie na stronie przedstawił ZTM (podział tylko na bilety długookresowe, krótkookresowe i jednorazowe).

Pełna premedytacja

Zdajemy sobie sprawę, że w/w działania cechują się pełną premedytacją, gdyż ZTM doskonale wie, na podstawie jakich danych możemy przygotować naszą analizę. Czyżby nasz głos w temacie interpretacji wyników sprzedaży biletów był zbyt niewygodny? A może jego brak ułatwia na PR-owe manipulowanie danymi? To można zauważyć po opisie sprzedaży biletów w lipcu 2013 zaprezentowanym przez ZTM. Analizy nasze muszą być szczególnie niewygodne w sytuacji, w której lada moment urzędnicy będą przekonywać radnych do nowych taryf w ramach PEKI. Należy przy tym zaznaczyć, że tego typu działania całkowicie podważają jakąkolwiek dobrą wolę dialogu urzędników z mieszkańcami. Jeszcze w lipcu br. zostaliśmy przez ZTM zaproszeni na spotkanie, które odbyło się 1.08.2013 w siedzibie ZTM. Ze strony urzędników byli tylko rzecznicy prasowi, jednak w trakcie spotkania mogliśmy usłyszeć od nich, że zależy im na rozmowie, że każdy ma prawo przedstawiać własne analizy i oczywiście dane będziemy otrzymywać na bieżąco. Jak wielka to była niesłowność przekonaliśmy się 3.09 gdy otrzymaliśmy, a dokładniej nie otrzymaliśmy danych od ZTM.

  (więcej…)

Translate »