Poznań Główny 2020 – wizja

Jest rok 2020. Wysiadam z pociągu ekspresowego na dworcu Poznań Główny. Rozglądam się i widzę, że w oddali ciągle trwają jakieś roboty budowlane. Przy skrzyżowaniu ulicy Głogowskiej i Mostu Dworcowego powstaje nowy obiekt wraz z powierzchnią obsługi podróżnych oraz przeszklonym łącznikiem do starego-nowego dworca. To efekt ciągłej przebudowy kompleksu od ponad dziesięciu lat, która w 2022 ma zostać definitywnie zakończona. Ale po kolei, wróćmy do roku 2013, kiedy to oficjalnie zakończono prace nad nowym dworcem. 

Na jesieni 2013 roku otwarto hucznie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne. Nowy dworzec, nowa jakość, zachwyceni oficjele, trochę mniej podróżni. Kompleks dworcowy zmienił się, doszło kilka nowych funkcji jak dworzec PKS, szybki tramwaj, galeria handlowa, parking. Niestety pierwsze miesiące użytkowania nie napawały optymizmem. Funkcjonalne rozerwanie, brak spójnych ciągów pieszych, przeskalowana infrastruktura drogowa powodowały, że podróżni błądzili i narzekali na komunikację wewnątrz obiektu, jak i jego dostępność z zewnątrz.

(więcej…)

Konkurs Wzorcowy Szyld – edycja 2013

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w drugiej edycji konkursu, którego celem jest kontynuacja promocji pozytywnych wzorców reklamy w przestrzeni miejskiej. Chaos reklamowy w Poznaniu i w Polsce dostrzega coraz wi?cej osób,potrzebne s? zatem dzia?ania zach?caj?ce ludzi do pozytywnego dzia?ania na rzecz naszej wspólnej przestrzeni. „Wzorcowy Szyld” jest organizowany wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Ulepsz Pozna?. 

Wzorem pierwszej edycji, z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i u?wiadomi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy Wam pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza. Zamiast krytykowa? i pi?tnowa? z?e przyk?ady chcieliby?my wyró?ni? te dobre, które stanowi? powinny wzór do na?ladowania.

Co mo?na zrobi?, by czynnie wesprze? ide? konkursu? (etapy)

I etap: Do 27 pa?dziernika 2013 r. w??cznie, do godziny 24.00, zbiera? b?dziemy propozycje konkursowe. Wysy?ajcie swoje typy, w postaci zdj?cia oraz krótkiego opisu, gdzie znajduje si? szyld i do kogo buy diflucan nale?y, na adres ulepszpoznan@gmail.com. Przy wyborze propozycji prosimy o wzi?cie pod uwag? nast?puj?cych elementów:

  1. Poziom estetyczny szyldu, w tym jego czytelno??;
  2. Wpisanie si? szyldu w kontekst, w tym jego umiejscowienie na konkretnym obiekcie;
  3. Forma, czyli jako?? materia?u, wielko??, kolorystyka, sposób monta?u, pod?wietlenie itp.

(więcej…)

List do Prezydenta w temacie przejścia przy nowym Dworcu Głównym PKP

Szanowny Panie Prezydencie,

W ostatnim czasie dwukrotnie zabra? Pan g?os w debacie na temat doj?cia do nowego Dworca – w wywiadzie dla Gazety Wyborczej oraz na w?asnym blogu. Czytaj?c Pana wpis trudno nie odnie?? wra?enia, ?e opiera on si? g?ównie na Pana „obserwacjach”, które jednak znacz?co mijaj? si? z rzeczywisto?ci?.

Zacznijmy od podstawowego za?o?enia: „Dodam, ?e je?d??c poci?giem niezwykle rzadko zdarza mi si?, obserwowa? jak kto? pokazuje tradycyjny bilet kolejowy kupiony w kasie, wi?kszo?? osób korzysta bowiem z biletów elektronicznych.” Ju? na samym pocz?tku si? Pan myli. Zgodnie z danymi PKP ICC na 35 mln pasa?erów w roku 2012 tylko 900 tys. biletów zosta?o zakupionych przez internet*. Nie mo?na wi?c si? zgodzi? z Pana twierdzeniem, ?e do kasy „idzie si? sporadycznie”. Obecnie sporadycznie kupuje si? w?a?nie bilet przez internet.

Dalej wysuwa Pan twierdzenie, ?e wi?kszo?? osób b?dzie korzysta? z Dworca Zachodniego. Pomija Pan jednak bardzo wa?ny apsekt. Biuro In?ynierii Transportu w swojej analizie**, wykonanej na zlecenie ZDM, wskaza?o wyra?nie, ?e dominuj?cymi celami w relacjach pieszych b?d?: Dworce Kolei Regionalnych (Dworzec Zachodni oraz stary Dworzec G?ówny), a tak?e nowy Dworzec G?ówny PKP.

Wi??ba ruchu pieszego (?ród?o: analiza BIT)

Co wi?cej, drug? w kolejno?ci, g?ówn? relacj? ruchu pieszego b?dzie w?a?nie po??czenie nowego dworca z nowymi przystankami. (więcej…)

Dostęp do informacji publicznej – zapytanie do Prezydenta Kruszyńskiego

W zwi?zku z ustaleniami z Prezydentem Kruszy?skim, na spotkaniu w sprawie usprawnie?, gdzie Prezydent wyrazi? zdziwienie odmow? dost?pu do informacji publicznej przez ZTM (dane dot. sprzeda?y biletów) przedstawiamy pismo do Prezydenta Kruszy?skiego z pro?b? o udost?pnienie odpowiedzi ZTM na wniosek Prezydenta.   Szanowny Panie Prezydencie,zwracamy si? z pro?b? o udost?pnienie Dowiedz się więcej…

Translate »