Przejście na przystanek to dopiero początek zmian

Przedstawiamy uwagi stowarzyszenia do koncepcji projektowej przej?cia dla pieszych na Mo?cie Dworcowym do przystanku tramwajowego Pozna? G?ówny. Dzi?kujemy serdecznie za ch?? wprowadzenia tego od wielu miesi?cy oczekiwanego (a jednocze?nie tak oczywistego) rozwi?zania poprawiaj?cego komfort pieszych w centralnym punkcie przesiadkowym miasta. Oczekujemy jednocze?nie dalszych dzia?a? maj?cych na celu usuni?cie podobnych absurdów Dowiedz się więcej…

Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2014

ZTM_wszystkie_linie_POZNANPrawie dok?adnie rok temu Rada Miasta przyj??a Plan Transportowy Aglomeracji Pozna?skiej. Powstanie tego dokumentu by?o efektem realizacji projektu pn. „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Pozna?skiej”. Kosztowa? on 1,7 mln z?. Plan transportowy cho? wa?ny nie by? jednak g?ównym produktem projektu. W jego ramach konsorcjum wykonawców BIT-SMG/KRC przeprowadzi?o badania s?u??ce opracowaniu modelu ruchu Poznaniaków. Zebrane dane pos?u?y?y w matematycznym odzwierciedleniu preferencji transportowych mieszka?ców. Przygotowano dwa zestawy modeli ruchu, dla transportu samochodowego oraz komunikacji zbiorowej. Takie narz?dzie b?dzie s?u?y? pozna?skim urz?dnikom w planowaniu nowych inwestycji i rozwoju sieci transportu publicznego. Poprzedni model ruchu opracowany zosta? w 2000 roku w ramach Kompleksowego Badania Ruchu i si? mocno buy levaquin zdezaktualizowa?, nawet pomimo zasilania nowymi danymi.

Dzi? chcieliby?my zaprezentowa? wyniki modelu ruchu dla komunikacji miejskiej. Odzwierciedlaj? one rzeczywiste potoki na obecnej sieci linii komunikacji miejskiej. W do?? dobry sposób obrazuje on popularno?? konkretnych odcinków sieci, jednak trzeba pami?ta? ?e jest to tylko przybli?enie stanu rzeczywistego, a nie wynik dok?adnego pomiaru.

Obrazy otrzymali?my od Zarz?du Transportu Miejskiego na specjalne zapytanie. Oczywi?cie jak to najcz??ciej bywa sam Zarz?d nie pomy?la? o tym, ?eby tak ciekawe dane udost?pni? samemu z siebie. Pokazuj? one potoki ruchu dla linii tramwajowych, autobusowych oraz ogó?em. (więcej…)

Translate »