Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Miesi?c temu opublikowali?my na naszej stronie wykresy modelu ruchu komunikacji miejskiej obrazuj?ce obecne preferencj? transportowe poznaniaków. Cho? to tylko projekcja powsta?a na bazie ankiet, to mimo wszystko do?? dobrze pokazuje które trasy i ci?gi komunikacyjne s? obecnie najpopularniejsze. Dzi? publikujemy wykresy modelu ruchu dla 2025, czyli dla horyzontu czasowego ko?cz?cego obowi?zywanie Planu Transportowego Aglomeracji Pozna?skiej.

Materia? w za?o?eniach ma pokazywa? zapotrzebowanie na transport na poszczególnych trasach w 2025 roku. Zakres analizy, to znaczy badana sie? komunikacji miejskiej daleko wykracza poza ramy nakre?lone przez Plan. Co wi?cej zawarte w nim elementy sieci tramwajowej nie s? nawet zawarte w Studium. Na wykresie dla tramwajów order tramadol online cash on delivery mo?na znale?? takie trasy jak do Toru Pozna? przez ?awic?, przed?u?enie PST do Lubonia, trasy wzd?u? III Ramy na odcinku raszy?skim, po??czenie przez ?eromskiego i Niestachowsk? z tras? Pi?tkowsk? czy nowy most tramwajowy na Warcie ??cz?cy ul. Winogrady z tras? do Dworca Wschodniego. Najbardziej zaskakuje tutaj sposób obs?ugi komunikacyjnej Naramowic. Model zak?ada pod??czenie Tramwaju na Naramowice do trasy tramwajowej w ul. Murawa oraz po??czenie przez ul. Winogrady i wspomniany most do Ronda ?ródka bez bezpo?redniej trasy do centrum. Dodatkowo Naramowice obs?ugiwane s? przez podsystem autobusów BRT. (więcej…)

Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Okazuje się, że nie tylko społecznicy mieli wątpliwości co do zleconej przez ZTM analizy techniczno-ekonomicznej rozwiązania transportowego dla Naramowic. Jeszcze za rządów poprzedniego prezydenta zamówiono opracowanie, które miało przebadać to, co pominięto w dokumencie Biura Inżynierii Transportu. Twarde dane jasno pokazują, że najkorzystniejszą opcją obsługi transportowej Naramowic jest tramwaj przez ul. Szelągowską.

naramowiceW sprawie budowy Tramwaju na Naramowice w poprzedniej kadencji samorządu działy się różne dziwne rzeczy. Szczegółowo wypunktowaliśmy to w Białej Księdze Tramwaju na Naramowice. Dokładnie rok temu Rada Miasta przyjęła Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej. Jego pierwotny projekt zakładał budowę na Naramowice wyłącznie systemu BRT. Pomysł był tak kontrowersyjny, że praktycznie zdominował konsultacje społeczne. W ich wyniku dodano Tramwaj na Naramowice do tekstu Planu TAP, zastrzegając jednak iż o wyborze konkretnego rozwiązania zdecyduje analiza techniczno-ekonomiczna. Uchwalony dokument jeszcze nie ostygł, gdy Zarząd Transportu Miejskiego w tajemnicy zlecił bez przetargu wskazaną w planie analizę. Jej wykonawcą został główny konsorcjant przygotowujący treść Planu TAP – Biuro Inżynierii Transportu. Miasto ukrywało fakt zlecenia analizy aż do wakacji ubiegłego roku, a samą treść pokazało dopiero w akcie desperacji przed drugą turą wyborów na stanowisko Prezydenta Poznania.  (więcej…)

Translate »