Inicjatywy

Opublikowane przez IdP w dniu

Pozna? mamy w sercu!

Od pocz?tku swojego istnienia (2006 r.) stowarzyszenie podj??o aktywn? walk? z problemami n?kaj?cymi rozwój inwestycyjny Poznania. Wiosn? 2006 roku uznali?my, ?e problemem nr 1 by?a niska dost?pno?? komunikacyjna Poznania (a co za tym idzie Wielkopolski) drog? lotnicz?. Przera?aj?cy zastój jaki panowa? wówczas na lotnisku ?awica, zmusi? nas do dzia?ania. Ruszy?a akcja “Chcemy lata? z Poznania!”, któr? popar?o ponad 6.500 osób oraz wszystkie lokalne media (jeszcze raz ogromne podzi?kowania dla tych, którym los naszego wielkopolskiego okna na ?wiat nie by? oboj?tny!). Dzi? z perspektywy czasu mo?emy powiedzie?, ?e akcja przynios?a rezultaty!
Zapoznaj si? z akcj?, odwiedzaj?c strony:


www.chcemylatac.prv.pl
www.flytopoznan.com


Pozna? czeka wielkie wydarzenie w 2008 roku. Konferencja klimatyczna ONZ. Tymczasem stan estetyki i ma?ej architektury w mie?cie jest tragiczny – przyjezdnych how to buy phentermine 37.5 mg #30 witaj? m.in. krzywe chodniki, koszmarne kosze czy nieprzyjemne zapachy. Wiele miejsc jest brudnych i zaniedbanych a niektóre elementy jak kosze czy ?awki s? najni?szej jako?ci i zupe?nie nie spe?niaj? wymaga? miejsc reprezentatywnych miasta. Brak czysto?ci i brzydkie zapachy, a wszystko to w najbardziej newralgicznych miejscach w mie?cie. Tak dalej by? nie mo?e! Razem z “Gazet? Wyborcz?” oraz Telewizj? WTK postanowili?my dzia?a?! Chcemy aby Pozna? mia? nadal opini? miasta czystego, schludnego i porz?dnego. Nie mamy zamiaru nabawi? si? wstydu przed ponad 10 tysi?cami go?ci z wszystkich pa?stw ?wiata. Do??cz do nas! Zapoznaj si? z nasz? akcj? “Poprawiamy klimat Poznania”.

 

Strona z map?:

 www.mapa.idp.org.pl

 

 Materia?y prasowe:

 

“Gazeta Wyborcza”

Komentarz

“Poprawmy klimat Poznania!” 

“Stwórzcie map? miejsc wstydliwych.”

“Poprawmy klimat Poznania – latarnie do wymiany.”

“Stra? te? chce poprawi? klimat Poznania.”

 

tutej.pl

“Napraw swoje miasto!”