Podziękowanie

Opublikowane przez IdP w dniu

Zdecydowali?my zlikwidowa? Komitet Wyborczy Stowarzyszenia z przyczyn formalnych, które uniemo?liwi?y nam rejestracj? kandydatów na listach do Rady Miasta. Z przykro?ci? stwierdzamy, ?e polskie prawo promuje partie polityczne oraz tworzy niejasne zasady i regu?y gry, niedostosowane do realiów codziennego ?ycia. Ma?o w nich miejsca na wspieranie demokracji obywatelskiej i u?atwianie mieszka?com brania spraw we w?asne r?ce.

 

Bardzo dzi?kujemy za udzielone nam poparcie w postaci ponad 1100 podpisów i mi?ych s?ów, zawartych w nades?anych mailach!  Gwarantujemy dalsz? i systematyczn? prac? spo?eczn? w interesie mieszka?ców i rozwoju Poznania – nasze priorytety nie zmieni?y si? przez buy imitrex ostatnie 4 lata i pozostan? nadal takie same. Zapraszamy do wspó?pracy oraz ?ledzenia naszych poczyna?.

 

Jednocze?nie informujemy, ?e nie zamierzamy zawie?? zaufania osób, które udzieli?y nam swojego poparcia. Dlatego zamierzamy promowa? nasz program i wizj? rozwoju miasta. B?dziemy surowo i merytorycznie oceniali pomys?y na Pozna?, o których us?yszymy w czasie kampanii. Szczególnie krytycznie przyjrzymy si? dzia?alno?ci dotychczasowych polityków i decydentów. Jeste?my przekonani, ?e Pozna? potrzebuje zmian i zas?uguje na nie.


Z wyrazami szacunku, podzi?kowaniami i pozdrowieniami

Zarz?d Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”