Skarga ws. nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży biletów za październik 2012 roku

Opublikowane przez IdP w dniu

bimbaPan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania

 

 

Skarga
ws. nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży biletów za październik 2012 roku przekazanych opinii publicznej podczas procedowania projektu uchwały obywatelskiej dotyczącej zamrożenia cennika biletowego w 2013 roku

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 i 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnosimy skargę na działalność Prezydenta Miasta Poznania oraz jednostek organizacyjnych mu podległych ws. wprowadzenia w błąd Rady Miasta oraz opinii publicznej podczas debaty nad obywatelskim projektem uchwały zamrażającej ceny biletów komunikacji miejskiej w 2013 roku. Prezydent oraz podległe mu jednostki podczas publicznej dyskusji nad projektem uchwały obywatelskiej przekazali nieprawdziwe dane dotyczące sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w październiku 2012 roku przez co naruszył zaufanie do organów administracji publicznej.

Uzasadnienie

Nowy Statut Miasta przyjęty 9 listopada 2010 roku wprowadza instytucję uchwały obywatelskiej. Statut w §16 ust. 1 pkt 6 stanowi, iż aby Rada Miasta zajęła się obywatelskim projektem uchwały niezbędne jest zebranie przynajmniej 5000 podpisów mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

Społeczność miasta w obliczu spadku popularności komunikacji miejskiej, będącej wynikiem serii podwyżek cen biletów w 2012 roku podjęła inicjatywę mająca na celu zablokowanie kolejnej planowanej podwyżce cennika komunikacji miejskiej. Projekt pierwszej uchwały obywatelskiej przygotowały stowarzyszenia My Poznaniacy, Inwestycje dla Poznania, Projekt Poznań oraz KoLiber. W wyniku tej inicjatywy udało się zebrać 16 000 podpisów z czego około 12 500 przekazano do weryfikacji. Ostatecznie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta uznał 6656 podpisów, dzięki czemu obywatelska inicjatywa uchwałodawcza spełniała wymagania zawarte w Statucie Miasta. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIX/953/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Przewodniczący Rady Miasta wprowadził do porządku obrad sesji 11 grudnia 2012 roku.

Przed głosowaniem nad uchwałą zamrażającą podwyżki cen biletów odbyła się na łamach mediów lokalnych oraz na łonie Rady Miasta publiczna debata. Podstawowym punktem spornym debaty była interpretacja znaczącego spadku sprzedaży biletów za miesiąc wrzesień sugerująca istotny odpływ pasażerów komunikacji miejskiej. Podczas debaty publicznej Radni oraz strona społeczna zostali wprowadzeni w błąd poprzez przekazanie nieprawdziwych danych o sprzedaży biletów za październik 2012 roku.

W dniu 13 listopada 2012 roku Przewodniczący Rady Miasta, Pan Grzegorz Ganowicz, przekazał stronie społecznej dane dotyczące sprzedaży biletów długookresowych tj. liczby oraz ich wartość za miesiąc październik 2012. Dane te pozyskał na piśmie od zastępcy dyrektora do spraw handlowych Zarządu Transportu Miejskiego, Pani Zdzisławy Andrzejewskiej. Analogiczną wiadomość otrzymali Radni Tomasz Lewandowski oraz Szymon Szynkowski vel Sęk. Według wspomnianych danych w październiku 2012 sprzedano 150 179 biletów długookresowych o wartości 10 446 867,55 zł. W załączeniu wiadomość od Przewodniczącego Rady Miasta.

W wyniku burzliwej debaty na sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2012 roku uchwała obywatelska nie została podjęta. Za uchwałą głosowało 14, a przeciw było 21 Radnych. W toku dyskusji opozycyjne kluby w Radzie zgłosiły propozycję kompromisową zakładającą zamrożenie podwyżek do 1 lipca 2013 roku. Za było 17 Radnych a przeciw 19.

W dniu 12 grudnia 2012 członek naszego stowarzyszenia, Arkadiusz Borkowski, wystąpił do Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów w latach 2008 – 2012. W załączeniu wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Z powodu braku odpowiedzi dnia 3 lutego 2013 skierował pismo do Pana Ganowicza i Prezydenta z prośbą o interwencję i umożliwienie otrzymania wspomnianych danych. Pismo w załączeniu. Zarząd odpowiedział 11 lutego 2013. Pismo podpisane zostało przez Pana Marcina Wojciechowskiego. Po przeanalizowaniu danych i porównaniu ich z danymi otrzymanymi przez Pana Ganowicza w dniu 13 listopada 2012 okazało się, że wartości dla października 2012 są różne. Według danych otrzymanych w lutym 2013 roku w miesiącu październiku 2012 roku sprzedano 139 183 bilety długookresowe o wartości 9 626 749 zł. Tak więc jest to wynik niższy o 10 996 biletów długookresowych o równowartości 820 119 zł niż wynika to z danych otrzymanych w trakcie debaty nad uchwałą obywatelską. W celu wyjaśnienia rozbieżności jako Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, skierowaliśmy pismo do Prezydenta Ryszarda Grobelnego o wyjaśnienie rozbieżności. Pismo w załączeniu. W dniu 8 listopada 2013 otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta. W piśmie tym Dyrektor Wydziału, Pani Bożena Przewoźna, wyjaśnia, iż dane przekazane w listopadzie 2012 roku Radnym i stronie społecznej podczas debaty na temat uchwały obywatelskiej były nieprawdziwie, natomiast dane otrzymane przez Arkadiusza Borkowskiego w dniu 11 lutego 2013 są poprawne.

Pragniemy zaznaczyć, że podczas debaty dotyczącej uchwały obywatelskiej zarówno Prezydent Ryszard Grobelny, urzędnicy jak i niektórzy wprowadzeni w błąd Radni przekonywali, iż po podwyżce z czerwca 2012 sprzedaż biletów mimo wszystko rośnie. Swoje argumenty formułowali właśnie na podstawie danych za październik 2012, nazywając go zarazem „rekordowym październikiem”. Był to jeden z podstawowych argumentów, który zaowocował odrzuceniem pierwszego w Poznaniu projektu uchwały obywatelskiej.

W załączeniu:

Pismo od Pana Ganowicza z dnia 13.11.2012
Wniosek o informację publiczną z dnia 12.12.2012
Prośba o interwencję z dnia 03.02.2013
Odpowiedź ZTM 11.02.2013
zał. do odpowiedzi ZTM z dnia 11.02.2013
Wniosek do Prezydenta 11.09.2013
Odpowiedź WGKiM 8.11.2013

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder