Tramwaj na Naramowice i Nowa Naramowicka – wytyczne IdP do PFU

Opublikowane przez IdP w dniu

ryc nr 2 optymalizacja Nw Naramowicka 2x1 pas i park centralny odcinek Łużycka-Nowa Stoińskiego

WYTYCZNE do koncepcji projektu układu drogowego towarzyszącego budowie tramwaju na Naramowice – do wykorzystania w PFU

Szanowni Państwo,

stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” od samego początku zabiegało o budowę trasy tramwajowej na Naramowice, przekonując do realizacji tej najważniejszej obecnie dla Poznania inwestycji komunikacyjnej. Braliśmy udział w szeregu spotkań, dyskusji i konsultacji, proponując konkretne rozwiązania. Dzisiaj przedstawiamy wytyczne dla optymalizacji układu drogowego celem poprawienia warunków komunikacji i bezpieczeństwa oraz lepszego połączenia Naramowic z resztą Poznania.

Istotne jest również obniżenie kosztów inwestycji przy zachowaniu realizacji wszystkich celów tego projektu. Przedstawione rozwiązania poprawiają także ruch pieszy – niezwykle istotny dla integracji całego obszaru zaniedbanej przez lata dzielnicy. Uważamy że wdrożenie optymalizacji – chociażby częściowe przyczyni się do poprawy obsługi drogowej Naramowic we wszystkich kierunkach: centrum, Piątkowa i prawobrzeżnej części miasta.

Optymalizacja odnosi się do projektu złożonego przez stowarzyszenie w styczniu 2015 roku w ramach konsultacji społecznych nt. budowy tramwaju na Naramowice.

Zdajemy sobie sprawę ze skomplikowanej materii decyzji administracyjnych, podjętych zobowiązań (w szczególności kwestii dofinansowania UE) oraz złożoności całego procesu inwestycyjnego. Naszym celem jest przedstawienie propozycji, które mogą okazać się przydatne i możliwe do wykorzystania w kolejnych etapach prac nad inwestycją. Propozycje mogą być realizowane także częściowo. Do urzędników i decydentów będzie należała ocena, które z tych rozwiązań mogą być zastosowane i w jakim stopniu.

STWÓRZMY NARAMOWICKI PARK CENTRALNY!
Czyli zieleń jako naturalna bariera ochronna od hałasu.

Wielu mieszkańców obawia się natężenia hałasu – szczególnie ze strony ruchu samochodowego. Dlatego postulujemy realizację nasadzeń zieleni zarówno wysokiej jak i niskiej, która pozytywnie wpłynie na estetykę oraz mikroklimat dzielnicy i zredukuje oddziaływania akustyczne. Nasadzenia zieleni w pasie inwestycji tramwaju oraz układu drogowego mogą przyjąć na kilku miejskich działkach formę parku, szczególnie na odcinku pomiędzy ul. Łużycką a planowanym skrzyżowaniem z ul. Nową Stoińskiego. Przyjmujemy nazwę roboczą „Park Centralny”, który zapewni mieszkańcom izolację od hałasu i spalin z ulicy Nowej Naramowickiej, pozytywnie wpływając na klimat dzielnicy. Na mniejszych działkach istnieje możliwość urządzenia skwerów o podobnej funkcji. Cała ulica powinna mieć formę alei z drzewami po bokach oraz niższą roślinnością (krzewy), która wzmocni izolację akustyczną i środowiskową. Propozycja autorstwa Macieja Michalskiego i Pawła Sowy została przedstawiona na ryc. nr 1. Wizualizacje alei są pokazane na ryc. nr 2 i 3, co ważne obrazują przekrój tak jedno- jak i dwupasmowy ulicy Nowej Naramowickiej.

Rycina nr 1 pokazuje nasadzenia zieleni wzdłuż trasy tramwajowej i Nowej Naramowickiej, aleje, “Park Centralny”, boisko przy Sarmackiej 14, targowisko, postulowane przejścia dla pieszych oraz parking przy ul. Jasna Rola.

optymalizacja nasadzenia zieleni proj Maciej Michalski i Paweł Sowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina nr 2 pokazuje trasę tramwajową i Nową Naramowicką w przekroju 2 razy 1 pas ruchu widziane od ul. Łużyckiej w kierunku Nowej Stoińskiego. Park zajmuje wtedy więcej miejsca.

ryc nr 2 optymalizacja Nw Naramowicka 2x1 pas i park centralny odcinek Łużycka-Nowa Stoińskiego

Rycina nr 3 pokazuje trasę tramwajową i Nową Naramowicką w przekroju 2 razy 2 pasy ruchu widziane od ul. Łużyckiej w kierunku Nowej Stoińskiego. Park byłby wówczas mniejszy.

optymalizacja Nw Naramowicka 2x2 pasy odcinek Łużycka-Nowa Stoińskiego

Nasadzenia zieleni powinny objąć następujące działki – w całości lub we fragmentach (por. załącznik graficzny 1):
obr. 50 ark. 18: 9/7, 9/8, 9/10, 9/11, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 17, 18/1, 22/10, 23/4, 24/12, 24/13, 25/14, 25/15, 27/1, 27/2, 27/3, 32/5, 34,
obr. 50 ark. 19: 5/8, 5/11, 5/26,
obr. 50 ark. 20: 218/3, 220/77, 220/79,
obr. 50 ark. 25: 1/4, 1/8, 3/16, 3/17, 4/3, 4/5, 5, 9/15, 9/25, 9/34, 9/35, 118/4, 118/5, 119,
obr. 50 ark. 27: 7/34, 8/4, 8/5, 8/7, 8/8, 15/3, 15/4,
obr. 52 ark. 08: 1/6, 84, 3/8

Należy uwzględnić zachowanie zaznaczonego na mapie parkingu i wkomponować w go zieleń, a także zachować boisko do koszykówki od strony bloku przy ul. Sarmackiej 14 lub je przesunąć [de facto zbudować nowe, zintegrowane do koszykówki i piłki nożnej] w przypadku zaistnienia kolizji z trasą tramwaju.

Stworzenie “Parku Centralnego” daje też okazję na budowę innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych zastępujących miejsce “dzikich” boisk do piłki nożnej, które znajdowały się na działce 5/11 obr. 50 ark. 19.

KONKRETNE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE UKŁADU DROGOWEGO
1) Lechicka

Cel modyfikacji: poprawa obsługi ruchu w ciągu ulicy Lechickiej, która łączy Naramowice z prawobrzeżną częścią Poznania. Jest też drogą krajową nr 92, zapewniającą ruch między poszczególnymi dzielnicami miasta. Ważne by odbywał się sprawnie, a ulica przejmowała tranzyt.

Postulujemy budowę dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ulicy Murawa poprzez węzeł aż do miejsca w którym Lechicka jest dzisiaj ulicą dwupasmową (kierunek Wilczego Młyna). Miejsce na dodatkowy pas jest naszym zdaniem po południowej stronie ulicy.

2) Węzeł Naramowicka/Lechicka

Cel modyfikacji: ograniczenie tranzytu w kierunku Naramowic oraz centrum, uatrakcyjnienie lewoskrętu Naramowice-Lechicka, poprawa dostępności do tramwaju dla mieszkańców Wilczego Młyna.

Postulujemy redukcję jednego pasa na samym węźle w kierunku Naramowic oraz jednego pasa w kierunku centrum (tym samym eliminację zatoru/zwężenia na wyjeździe z węzła w tym miejscu). Oznacza to poprawienie dostępności do przystanku tramwajowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego od strony Wilczego Młyna, a także lepszy przejazd autobusów po dedykowanym buspasie (por. ryc. 4). Udrożnienie lewoskrętu z Naramowickiej w Lechicką jest kluczowe do kierowania ruchu samochodowego na obwodnicę oraz do systemu ram komunikacyjnych, którym zmotoryzowani mieszkańcy przemieszczają się do innych dzielnic.

UWAGA! Środki finansowe zaoszczędzone z redukcji pasów na wiadukcie powinny starczyć na budowę dodatkowego pasa w ulicy Lechickiej.

Rycina nr 4 pokazuje zmiany na górnym poziomie węzła Lechicka/Naramowicka na poziomie Nw. Naramowickiej (na lewo kierunek centrum, na prawo kierunek Naramowice).

optymalizacja węzła Lechicka-Naramowicka poziom Nw Naramowickiej

3) Nowa Naramowicka przyjazna dla mieszkańców

O ile słusznym jest budowa ul. Nowej Naramowickiej w standardzie dwóch pasów w każdym kierunku na odcinku od węzła z ul. Lechicką do ul. Łużyckiej (był to postulat stowarzyszenia w styczniu 2015 r.), o tyle nie widzimy uzasadnienia dla takiej szerokości na odcinku Łużycka – Nowa Stoińskiego. Obszar ten jest kluczowy dla integracji centrum dzielnicy. Nie powinien zostać przecięty ulicą o charakterze przelotowym.

Cel modyfikacji: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, dobrej dostępności planowanego targowiska, zachowania pieszych ciągów komunikacyjnych pomiędzy ogromnymi osiedlami mieszkaniowymi, uzyskania większej ilości terenu pod inwestycje scalające życie w dzielnicy – zieleń, usługi.

Postulujemy budowę zwykłej ulicy zbiorczej, po jednym pasie z każdej strony, czyli eliminację nitki wschodniej zaraz po wyjeździe technicznym z planowanego targowiska. Uzyskuje się dzięki temu ogromny obszar inwestycyjny – pod park lub usługi. Jest to działka miejska, zatem dodatkowe – prócz oszczędności finansowych, korzyści dla Miasta. Bardzo ważne jest wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej (o czym już wspominaliśmy wcześniej) po obu stronach ulicy Nowej Naramowickiej – by chronić przed hałasem i spalinami mieszkańców okolicznych bloków. Nadzwyczaj ważnym jest budowa przejścia dla pieszych pomiędzy osiedlem Łokietka a mieszkaniówką przy ulicy Jasna Rola, w miejscu obecnie istniejącego. (ryc. 5).

Rycina nr 5 pokazuje trasę tramwajową i Nową Naramowicką w przekroju 2 razy 1 pas ruchu na odcinku od ul. Łużyckiej w kierunku Nowej Stoińskiego. Po stronie wschodniej nowej ulicy jest więcej miejsca na nasadzenia zieleni i ewentualny teren rekreacyjno-sportowy (kosztem pasów ruchu). Pokazane jest ważne przejście dla pieszych.

optymalizacja Nw Naramowicka 2x1 pas ruchu i przejście dla pieszych w ciągu Łokietka-Jasna Rola odcinek Łużycka-Nw Stoińskiego

Jeżeli istnieje potrzeba budowy dwóch pasów w każdą stronę (choć nie jesteśmy entuzjastami, to nie odrzucamy a priori  tej propozycji), uważamy że powinny mieć one maksymalną szerokość 3 metrów i 3,25 metrów dla skrajnego pasa. Ma to na celu wymuszenie respektowania limitów prędkości, co jest istotne dla bezpieczeństwa na tym obszarze oraz zwiększenie przestrzeni separacyjnej między jezdnią a ciągami pieszo jezdnymi. Takie działanie przyniesie ponadto oszczędności finansowe przy budowie i utrzymaniu.

4) Nowa Stoińskiego i skrzyżowanie z Nową Naramowicką

Cel modyfikacji: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, ochrona akustyczna i środowiskowa okolicznych osiedli mieszkaniowych, ewentualne umożliwienie budowy zachodniego odcinka ul. Nowej Stoińskiego

Postulujemy odchudzenie skrzyżowania Nw. Stoińskiego z Nw. Naramowicką do dwóch pasów z każdej strony wlotu skrzyżowania. To bardzo gęsto zabudowany obszar, priorytet musi mieć tutaj ruch pieszy i komunikacja publiczna.

Kwestia budowy zachodniego odcinka ulicy Nw. Stoińskiego – jeśli ma nastąpić, to tylko po jednym pasie w jedną stronę. Zdajemy sobie sprawę, że jej budowa jest pomysłem kontrowersyjnym, budzącym sprzeciw części mieszkańców os. Łokietka, jednak może okazać się niezbędnym, by odciążyć całkowicie nieprzygotowaną na obsługę ruchu wschód-zachód ulicę Łużycką. Nowa Stoińskiego jeśli zostanie wybudowana, musi funkcjonować jako zwykła droga, o jak najmniejszym jak to tylko możliwe oddziaływaniu na środowisko naturalne (sąsiedztwo rezerwatu Żurawiniec). Muszą być wykonane co najmniej dwa przejścia dla pieszych – z osiedla Łokietka do rezerwatu na wysokości bloku nr 1 lub nr 2 oraz przejście os. Łokietka – bloki Jasna Rola.

5) Nowa Naramowicka do Błażeja

Cel modyfikacji: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, ochrona akustyczna sąsiedztwa – gęstej zabudowy mieszkaniowej

Postulujemy wytyczenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bolka wykonanego z zastosowaniem azylu (wyspa pomiędzy pasami ruchu – por. ryc. 6). Ta część ulicy Nowej Naramowickiej jest najbardziej uciążliwym fragmentem na całych Naramowicach ze względu na gęstą zabudowę mieszkaniową. Prędkość pojazdów musi być zachowana na max poziomie 50 km/h celem eliminacji hałasu. Konieczne są nasadzenia zieleni po obu stronach ulicy.

Rycina nr 6 pokazuje trasę tramwajową i Nową Naramowicką na odcinku od ul. Nowej Stoińskiego w kierunku ul. Błażeja. Pokazane jest bardzo ważne przejście dla pieszych w ciągu wewnątrzosiedlowej ulicy Bolka – tutaj koniecznie z azylem (na lewo kierunek centrum, na prawo kierunek Błażeja).

optymalizacja Nw Naramowicka odcinek od Nw Stoińskiego do Błażeja przejście na wysokości Bolka

PODSUMOWANIE

Proponowana optymalizacja zapewnia poprawę warunków bezpieczeństwa oraz tworzy podstawowy szkielet komunikacyjny dzielnicy – do budowanego tramwaju dołączają dwie drogi zbiorcze – Nowa Naramowicka i Nowa Stoińskiego, mające jednak charakter lokalny, obsługujący ruch dzielnicowy. Eliminacja charakteru przelotowego zapobiegnie powstawaniu korków, zanieczyszczeń, hałasu oraz co najważniejsze nie pozwoli na dezintegrację dzielnicy.

Postulowana kategoria dla ulic Nowej Naramowickiej i Nowej Stoińskiego to droga zbiorcza (KZ).

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” zwraca się z prośbą o uwzględnienie propozycji optymalizacyjnych (całościowo lub częściowo) w powstającym programie funkcjonalno-użytkowym oraz poddania ich analizom przy kolejnym etapie inwestycyjnym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Opracowanie: Adam Adamczyk, Jacek Jarzina, Maciej Michalski, Norbert Rzepka, Paweł Sowa, Michał Zakrzewski
Autorzy koncepcji Naramowickiego Parku Centralnego: Maciej Michalski, Paweł Sowa
Wykonanie grafik: Jacek Jarzina, Maciej Michalski
Tekst: Paweł Sowa