PETYCJA DO WYSŁANIA NA ADRES ZTM POZNAŃ

Szanowny Pan Zbigniew Rusak Dyrektor ZTM Pozna?   Szanowny Panie, stanowczo protestuj? przeciwko planom ograniczenia kursowania tramwajów w Poznaniu.   Ju? dzisiaj odczuwam na co dzie? dyskomfort spowodowany zmianami dokonanymi w rozk?adzie wakacyjnym. Rzadsze kursy tramwajów skutecznie utrudniaj? mi poruszanie si? po mie?cie i dotarcie do pracy.   Przypominam Panu, Dowiedz się więcej…

OBYWATELSKI PROTEST KOMUNIKACYJNY

Szanowni Pa?stwo!   Jeste?my zbulwersowani wprowadzeniem przez ZTM wakacyjnego rozk?adu jazdy, który skutecznie utrudnia ?ycie pasa?erom i zniech?ca do korzystania z komunikacji publicznej w Poznaniu.   Ze zgroz? przyj?li?my nieoficjalne plany dalszych zmian maj?cych na celu trwa?? degradacj? miejskiego systemu transportowego. Zmniejszenie cz?stotliwo?ci kursowania tramwajów, ograniczenie trwania godzin szczytu to Dowiedz się więcej…

Prawie pół tysiąca wypełnień – ankieta lotnicza trwa dalej!

Ze wzgl?du na du?e zainteresowanie oraz bardzo ciekawe uwagi, jakie zamieszczaj? respondenci, mo?liwo?? wype?nienia ankiety dotycz?cej nowych po??cze? lotniczych z Poznania zostaje przed?u?ona na okres ca?ego lipca 2009! Link do ankiety: Od miesi?ca trwa akcja „Latamy z Poznania”, której zadaniem jest wspieranie rozwoju Wielkopolski poprzez promocj? naszego regionalnego portu lotniczego Dowiedz się więcej…

Translate »