Podziękowanie

Zdecydowali?my zlikwidowa? Komitet Wyborczy Stowarzyszenia z przyczyn formalnych, które uniemo?liwi?y nam rejestracj? kandydatów na listach do Rady Miasta. Z przykro?ci? stwierdzamy, ?e polskie prawo promuje partie polityczne oraz tworzy niejasne zasady i regu?y gry, niedostosowane do realiów codziennego ?ycia. Ma?o w nich miejsca na wspieranie demokracji obywatelskiej i u?atwianie mieszka?com Dowiedz się więcej…

Przewietrzyć POZnań!

Szanowni Pa?stwo! Pozna? potrzebuje ?wie?o?ci, wyj?cia z urz?dniczych schematów, wi?kszego otwarcia na potrzeby mieszka?ców. Miasto „know-how” trzeba solidnie przewietrzy?! Jako m?odzi mieszka?cy Poznania, którzy nie widz? ?adnej sensownej wizji rozwoju miasta ze strony celebrex buy online uk obecnych polityków i rz?dz?cych, postanowili?my wystawi? komitet wyborczy stowarzyszenia w nadchodz?cych wyborach samorz?dowych Dowiedz się więcej…

ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO KONTRA „GARGAMEL”

List otwarty do Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania     Sz. P. Marek Wo?niak, Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego Sz. P. Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania   Szanowny Panie Marsza?ku! Szanowny Panie Prezydencie!   Ostatnia burza, która rozp?ta?a si? wokó? Zamku Przemys?a wymusza rozpocz?cie dyskusji na temat polityki historycznej w Dowiedz się więcej…

Translate »