Skarga na Zarząd Dróg Miejskich

Skarga

ws. nieprzestrzegania procedur konsultacji spo?ecznych przez Dyrektora Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu

Na podstawie Dzia?u VIII Kodeksu Post?powania Administracyjnego sk?adamy skarg? na Dyrektora Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu w sprawie nieprzestrzegania procedur podczas konsultowania projektu uk?adu drogowego przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym na stacji Pozna? G?ówny. W toku prowadzonych konsultacji nie zosta?y zastosowane w nale?ytym zakresie zapisy Zarz?dzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 837/2009/P z 31 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu opiniowania projektów zada? drogowych realizowanych przez Zarz?d Dróg Miejskich w Poznaniu.

Uzasadnienie

W dniu 19 lipca 2012 roku Dyrektor Zarz?du Dróg Miejskich w Poznaniu w imieniu Prezydenta Miasta Poznania pe?ni?cego funkcj? zarz?dcy dróg publicznych wyst?pi? do Wydzia?u Urbanistyki i Architektury Urz?du Miasta z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej (ZRID) dla przedsi?wzi?cia pn. budowa etapu I uk?adu drogowego wraz z infrastruktur? techniczna towarzysz?c?, przebudow?, rozbudow? istniej?cych dróg i innych obiektów drogowych oraz infrastruktury technicznej dla obs?ugi komunikacyjnej inwestycji pod nazw? Zintegrowane Centrum Komunikacyjne na stacji Pozna? G?ówny. 2 sierpnia 2012 roku zosta? opublikowany na stronie internetowej jednostki, podstronie „Projekty Drogowe”, projekt uk?adu komunikacyjnego przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym na stacji Pozna? G?ówny w celu przeprowadzenia konsultacji spo?ecznych zgodnie z Zarz?dzeniem Prezydenta nr 837/2009/P.

Projekt uk?adu drogowego przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym przygotowany zosta? na zlecenie spó?ki Pozna? City Center I – inwestora przedsi?wzi?cia. Obowi?zek przygotowania projektu oraz pó?niejszego sfinansowania i wykonania uk?adu drogowego na?o?y?a na inwestora zawarta na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych umowa z Prezydentem Miasta Poznania pe?ni?cym funkcj? zarz?dcy dróg publicznych.

Zgodnie z ustaw? o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tylko zarz?dca drogi publicznej mo?e sk?ada? wniosek o wydanie zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej (ZRID). Niezale?nie od dodatkowych ustale? pomi?dzy zarz?dc? drogi a podmiotami zewn?trznymi realizatorem inwestycji na któr? flomax maximum dosage wydano ZRID jest Zarz?d Dróg Miejskich.

(więcej…)

List do Profesora Jana Gehla w sprawie układu komunikacyjnego ZCK

Szanowny Pan Profesor Jan Gehl

 

W przeddzie? Pana wizyty w Poznaniu, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, jako organizacja pozarz?dowa, chce podzi?kowa? za Pa?sk? obecno?? w naszym mie?cie i jednocze?nie poinformowa? o licznych problemach spo?ecznych i urbanistycznych, w których tle odb?dzie si? Pa?ska wizyta. 

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania wraz z innymi organizacjami obywatelskimi od wielu lat podejmuje dzia?ania na rzecz zrównowa?onego rozwoju miasta. Wspólnie promujemy zasady planowania przestrzennego zgodnego z Kart? Lipsk? i wspó?czesnymi trendami szeroko stosowanymi w krajach zachodniej Europy. 

Obecnie rozgorza? konflikt mi?dzy mieszka?cami miasta a Zarz?dem Dróg Miejskich, odpowiedzialnym za budow? i utrzymanie dróg w Poznaniu. Jego przedmiotem jest projekt uk?adu komunikacyjnego przed g?ównym pozna?skim dworcem kolejowym, w samym sercu miasta.
Urz?dnicy opieraj?c si? na nieaktualnych modelach obliczeniowych i przestarza?ych metodach projektowych, podporz?dkowuj? ca?? komunikacj? u?ytkownikom samochodów, ignoruj?c potrzeby u?ytkowników komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów. Ulica Matyi przed dworcem g?ównym ma zosta? poszerzona a na skrzy?owaniu piesi zostan? wprowadzeni do przej?? podziemnych. Oznacza to budow? drogi szybkiego ruchu w centrum miasta, która podzieli je na dwa odizolowane obszary. W przysz?o?ci planuje si? wprowadzenie pieszych pod ziemi?, na kolejnych skrzy?owaniach w centrum miasta.

Wyra?amy obaw?, ?e Pa?ska tak bardzo wa?na dla Poznania wizyta, b?dzie wykorzystana przez jego w?adze jako zas?ona usprawiedliwiaj?ca prowadzon? polityk? planowania przestrzennego, szkodliw? dla jako?ci ?ycia w Poznaniu. W za??czeniu przesy?amy porównanie dwóch dróg pieszych w proponowanym przez ZDM rozwi?zaniu oraz droga zdroworozs?dkowa zaproponowana przez nas. Byliby?my niezmiernie wdzi?czni gdyby poruszy? Pan ten temat na spotkaniu z w?adzami miasta w czwartek.

W czasie szybkich, cz?sto nieprzemy?lanych przemian naszych miast, Pa?ska wiedza i wsparcie rad? b?d? bardzo dla nas cenne.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
w imieniu pozna?skich stowarzysze?:
Inwestycje dla Poznania
My Poznaniacy
Sekcja Rowerzystów Miejskich

 

Grzegorz Pawlak
Tomasz Owczarczak
Pawe? Sowa
Kamil ?mijewski
Cezary Brudka
W?odzimierz Nowak

 

(więcej…)

Siłownia Zewnętrzna w Ogrodzie Jordanowskim nr 1

Kwitnie wspó?praca pomi?dzy Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania a Radami Osiedli, w szczególno?ci mamy na my?li Rad? Osiedla Stare Miasto.

 

W ubieg?ym roku nawi?zali?my kontakt z Panem Zbigniewem Burkietowicz, który jest przewodnicz?cym Zarz?du Osiedla Stare Miasto i jednocze?nie pe?ni funkcj? Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr1 w Poznaniu. Rada Osiedla zaplanowa?a budow? na terenie ogrodu si?owni zewn?trznej i zaproponowa?a wspó?prac? oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania tudzie? projektu takiej si?owni. Bardzo ch?tnie przy??czyli?my si? do realizacji tej ciekawej idei. Dokonali?my wizji, niezb?dnych pomiarów i po pewnym czasie wrócili?my z gotowym projektem.

 

Bardzo mi?o nam by?o, gdy ów projekt znalaz? uznanie w oczach can i buy prilosec in canada Pana Burkietowicza oraz przedstawicieli Rady Osiedla Stare Miasto.  Jeszcze przyjemniej jest obecnie, gdy mo?emy obserwowa? pierwsze owoce wspólnej pracy, gdy? pomys? z fazy projektowej przeszed? w?a?nie do fazy realizacji. Poni?ej prezentujemy projekt wraz z fotografiami z placu budowy.

 

Ca?a koncepcja zostanie zrealizowana w kilku etapach, najpierw pojawi? si? urz?dzenia ?wiczeniowe oraz okalaj?cy je chodnik. W dalszych etapach pojawi si? równie? ma?a architektura.

Korzystaj?c z okazji chcieliby?my podzi?kowa? za mo?liwo?? uczestnictwa w tym projekcie oraz zobowi?za? do dalszej wspó?pracy w tworzeniu naszego miasta.

(więcej…)

Stanowisko ws. projektu układu komunikacyjnego przy ZCK

Stanowisko w sprawie PROJEKTU UK?ADU KOMUNIKACYJNEGO przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym opublikowanego przez Zarz?d Dróg Miejskich w Poznaniu.     W imieniu Stowarzysze? Inwestycje dla Poznania i My-Poznaniacy wyra?amy nasz sprzeciw wobec przygotowanego projektu. Dworzec Pozna? G?ówny to jeden z najwa?niejszych w?z?ów komunikacji metropolii pozna?skiej, jeden z dworców kolejowych o najwi?kszym Dowiedz się więcej…

Plaże miejskie

Pla?e – nowy element w miejskiej przestrzeni w Poznaniu. Pierwsza dzia?a od kilku tygodni na Chwaliszewie, nad Wart?, w s?siedztwie – te? przecie? nie najstarszego – Kontener ARTu. Druga pla?a to absolutna nowo??, której wiek liczymy na razie w dniach – to inicjatywa Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich. Oczywi?cie obie powsta?e w Dowiedz się więcej…

Translate »