Analiza liczby sprzedanych biletów ZTM w Poznaniu w latach 2008 – 2012

Z przyjemno?ci? prezentujemy analiz? liczby sprzedanych biletów ZTM w Poznaniu w latach 2008-2012. Zebrane dane s? alarmuj?ce, bowiem pokazuj?, ?e liczba sprzedanych biletów w omawianym okresie spada. Wyst?puje tak?e bardzo wyra?na korelacja mi?dzy cen? a ilo?ci?:
– 2008 to rok podwy?ki i w konsekwencji spadek sprzeda?y w 2008 i 2009 roku (wyj?tek: ma?y wzrost na biletach d?ugookresowych)
– 2010 to rok zamro?enia cen i wzrost buy priligy paypal sprzeda?y wszystkich rodzajów biletów w roku kolejnym (2011) pomimo uci??liwych remontów w ostatnim jego kwartale
– 2012 to kolejny rok podwy?ki i kolejny rok spadków sprzeda?y (widoczne wyra?nie od czerwca, czyli miesi?ca ich wprowadzenia) pomimo oddania do u?ytku nowej trasy tramwajowej na Franowo

(więcej…)

POZytywna zmiana* za usunięcie szpetnych reklam

Szanowni Pa?stwo!

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? przyznajemy POZytywn? zmian?* na r?ce Pana Wojciecha Augustyniaka dla Fundacji Nie?ciszalni, prowadz?cej szko?? rysunku i muzyki rozrywkowej Republika Rytmu za usuni?cie szpetnych reklam z otoczenia oraz samej powierzchni budynku przy D?browskiego 17 i zast?pieniu ich estetycznym stojakiem.

Projekt zas?uguje na najwy?sze uznanie, gdy? zosta? przeprowadzony za pozwoleniem i partycypacj? wszystkich firm wynajmuj?cych lokale pod w/w adresem, administracji oraz lokatorów, a jego konsekwencj? jest uzyskanie stanu ?adu przestrzennego otoczenia budynku. Wyeksponowano pi?kno architektury zabytkowej kamienicy, umieszczaj?c jednocze?nie przed ni? estetyczny stojak reklamowy, który zach?ca do zapoznania si? z ofert? zamieszczonych na nim podmiotów. Zabieg ten stanowi o wiele skuteczniejsz? form? reklamy ni? setki buy thc inhaler krzykliwych banerów czy w?tpliwej jako?ci szyldów.

S?owa uznania kierujemy zatem do wszystkich osób dzia?aj?cych na obszarze posesji, które projekt zaakceptowa?y i zrealizowa?y. Nie sposób nie doceni? tak?e autorki inspiracji do zmiany, Pani Architekt Marii Fenrych, która w ramach w?asnej akcji „Miasto Reklamacja” sporz?dzi?a komputerowe wizualizacje przyk?adowych budynków w Poznaniu pozbawionych szpec?cych reklam.

(więcej…)

Projekt Budżetu 2013

Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami dotycz?cymi projektu bud?etu Miasta Poznania na rok 2013. Niestety czasu na zg?aszanie poprawek jest bardzo ma?o – mog? to zrobi? do 3 grudnia br. w??cznie Radni. Zach?camy do kontaktu z Radnymi, których Pa?stwo jako wyborcy wybierali?cie, by przekaza? im swoje cheap generic lexapro online Dowiedz się więcej…

Pomysły na przebudowę Ronda Rataje – opinia do ZDM

Szanowni Pa?stwo!Prezentujemy wspóln? opini? dwóch stowarzysze? „Inwestycje dla Poznania” oraz „My-Poznaniacy” w sprawie projektów wariantowych przebudowy Ronda Rataje. Z przedstawionych przez ZDM pi?ciu wariantów przebudowy Ronda Rataje najlepszym naszym zdaniem jest wariant ostatni – oznaczony jako pi?ty. Mamy jednak obawy co do kosztów zwi?zanych z jego realizacj?. ?rodki jakie miasto Dowiedz się więcej…

Katalog Chodników

Szanowni Pa?stwo!
Po przej?ciu ponad 70 km chodników, wykonaniu ponad 1000 zdj?? oraz analizie 3 GB materia?ów, z przyjemno?ci? prezentujemy wyniki naszej kilkumiesi?cznej pracy. 
Powsta? dokument b?d?cy projektem przysz?ego katalogu nawierzchni chodników dla obszaru centrum Poznania (Ostrów Tumski, ?ródka, Stare Miasto, ?ródmie?cie i Dzielnica Zamkowa). Jego zadaniem jest nie tylko estetyczne uporz?dkowanie ulic i chodników, ale równie? obni?enie kosztów realizacji remontów poprzez dok?adne planowanie zakupów (wiedza ile, gdzie i jakich materia?ów potrzeba).
Projekt w dniu dzisiejszym zosta? przedstawiony na Komisji Rewitalizacji, na której get off avodart zebra? pierwsze pozytywne opinie. Poni?szy dokument stanowi punkt wyj?cia do stworzenia finalnej wersji katalogu, który mamy nadziej? w krótkim czasie dope?ni inne tworzone aktualnie opracowanie, czyli katalog mebli miejskich. 
Katalog stworzyli?my dzia?aj?c na p?aszczy?nie Forum Przestrzeni, w ramach wspó?pracy z ko?ami studenckimi. Serdecznie dzi?kujemy Studentom za pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji. 
Powy?sze podzi?kowania kierujemy do: 

Ko?a Naukowego Studentów Architektury (Politechnika Pozna?ska) 
Studenckiego Ko?a Naukowego Gospodarki Przestrzennej  (Uniwersytet Ekonomiczny)
Ko?o Naukowe Studentów Budownictwa (Politechnika Pozna?ska)

 

POBIERZ PDF

 

(więcej…)

Tramwaj na Towarowej – list otwarty

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Radni,

w związku z trwającymi remontami i olbrzymimi zmianami w kursowaniu wielu linii tramwajowych, doskonalimy szeregu analiz i obliczeń, którymi chcemy się z Państwem podzielić.

Sprawa jest pilna, dotyczy bowiem dużej ilości pieniędzy, które tracimy codziennie w wyniku wydłużonych objazdów. Straty idą w parze ze zdenerwowaniem pasażerów i niedogodnościami w poruszaniu się po mieście. W skrajnych przypadkach najszybszą metodą na dostanie się do celu podróży jest wyjście z tramwaju, przejście dwóch przystanków pieszo i kontynuacja jazdy; nie powinno to być dopuszczalne (np. Bałtyk – Most Teatralny, Bałtyk – Gwarna).

Tymczasem wyliczenia wyraźnie pokazują, że możemy zaoszczędzić od ok. 5 do nawet 10 milionów złotych (już po uwzględnieniu wydatku inwestycyjnego), co ma niebagatelne znaczenie dla budżetu naszego miasta. Rozwiązaniem jest uruchomienie torowiska na ul. Towarowej i pilna budowa prawoskrętu dla tramwajów z ul. Towarowej w ul. św. Marcin.

Tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy od czasu zamknięcia Ronda Kaponiera, wskutek wydłużonych objazdów trzech linii tramwajowych (10, 11 i 14) straciliśmy co najmniej 1,17 mln złotych (obliczenia na podstawie danych za wozokilometry z 2011 r.). Kaida „jedenastka” nadkładała dodatkowe 1,6 km na trasie, każda „czternastka” 2,5 km a każda „dziesiątka” aż 3,4 km w stosunku do najkrótszego alternatywnego objazdu, jakim jest ul. Towarowa!

(więcej…)

Translate »