MPK-PKP: Skróćmy drogę o połowę!

Szanowny Pan Miros?aw Kruszy?skiZast?pca Prezydenta Miasta Poznania Szanowny Panie Prezydencie! Przesy?amy projekt naziemnego przej?cia dla pieszych, który poprawi sytuacj? pasa?erów powstaj?cego ZCK i skróci drog? z przystanku tramwajowego do gmachu nowego dworca. Wyra?amy nadziej? na jego realizacj? zgodnie z Pa?sk? obietnic? mo?liwo?ci wprowadzenia drobnych zmian w projekcie, wyra?on? w li?cie Dowiedz się więcej…

Przebudowa ul. Kraszewskiego – list otwarty

Szanowny Pan Prezydent Miros?aw Kruszy?ski,   W dniu 16.02.2013 roku, w Gazecie Wyborczej Pozna?, ukaza? si? artyku? dotycz?cy sposobu konsultowania projektu przebudowy uk?adu drogowego ulicy Kraszewskiego i okolicznych ulic, pt. „?wiat?a co 40 metrów. Czeka nas komunikacyjny bajzel wokó? Gajowej?”. W artykule pojawia si? wypowied? rzecznik Zarz?du Dróg Miejskich, pani Dowiedz się więcej…

Dyskryminacja pieszych – list otwarty

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policjinadinsp. Krzysztof Jarosz Szanowny Panie Komendancie! Z wielkim smutkiem i rozczarowaniem przyjęliśmy decyzję o masowej akcji mandatowania pieszych w Poznaniu w sytuacji danych Policji za 2011 rok, z których wynika, że w całym województwie wielkopolskim piesi odpowiadają tylko za 1,4 % ogółu zdarzeń drogowych. Uważamy to za Dowiedz się więcej…

Uwagi do projektu przebudowy ul. Kraszewskiego

W związku z konsultacjami społecznymi projektu przebudowy ulicy Kraszewskiego oraz okolicznych ulic przedstawionego przez ZDM prezentujemy nasze uwagi.   W naszej ocenie, najbardziej istotnym błędem zaprezentowanego projektu jest propozycja umieszczenia na każdym ze skrzyżowań sygnalizacji świetlnej, która wydatnie utrudni ruch pieszy, jak i negatywnie wpłynie na płynność ruchu samochodowego oraz Dowiedz się więcej…

Ocal dworzec Poznań Główny przed tandetą!

Prosimy o udzia? w konsultacjach spo?ecznych w sprawie projektu Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Na li?cie tej nie ma Poznania! To zadziwiaj?ce, ?e Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczy?o mo?liwo?? finansowania jakichkolwiek prac na stacji Pozna? G?ówny ze ?rodków bud?etowych. PKP Polskie Linie Kolejowe musz? wygospodarowa? na Dowiedz się więcej…

Translate »