Bilety – rekordowe spadki za maj

Przedstawimy Państwu dane dotyczące sprzedaży biletów za miesiące kwiecień i maj.

Są one potwierdzeniem naszych obaw odnośnie negatywnego wpływu podwyżek na sprzedaż biletów i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Utrzymujemy dalej metodologię przeliczania biletów na czas – tak więc, np. bilet miesięczny to 1 miesiąc, półroczny to 6 miesięcy, a 24h to jeden dzień czyli 1/30 miesiąca.

Patrząc na najbardziej interesujące dla miasta bilety długookresowe, w porównaniu do tych samych miesięcy roku 2012, doczekaliśmy się dalszego spadku – w kwietniu o 8,3%. W maju spadek natomiast był rekordowy – 36,8%

 

(więcej…)

Kulawe konsultacje społeczne – czas na zmiany!

Na posiedzeniu 14 czerwca Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta uzna?a za zasadn? skarg? na Dyrektora Zarz?du Dróg Miejskich w sprawie nieprzestrzegania obowi?zuj?cych procedur konsultowania projektów drogowych. Jej istot? by?o nieopublikowanie przez 1,5 roku sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji projektu wiaduktu nad torami na Staro??ce. Nieodniesienie si? do uwag Dowiedz się więcej…

Tramwaj na Junikowo – wspólna inicjatywa Rad Osiedli i Stowarzyszeń

Poni?ej prezentujemy tre?? pisma wys?anego do Prezydenta Grobelnego, Prezesa Nowakowskiego i Inspektora ?ukaszewskiego, oraz do wiadomo?ci miesjkich radnych i mediów, w temacie przywrócenia normalnej komunikacji tramwajowej na ca?ym odcinku Grunwaldzkiej. Pod listem podpisa?y si? Rady Osiedla Grunwald Po?udnie, Kwiatowe, Junikowo, Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Jana Ostroroga, My Poznaniacy, Prawo do Miasta oraz Inicjatywy Osiedle Junikowo i Przystanek Folwarczna. Dodatkowo niezale?ne stanowisko zaj??a Rada Osiedla Stary Grunwald, która równie? wyrazi?a pro?b? o do?o?enie wszelkich stara? aby tramwaje na Grunwald powróci?y jak najszybciej.


Wspólne dzia?ania w podobnym gronie podejmujemy po raz drugi. Za pierwszym razem wspólnie starali?my si? o buspasy i odpowiedni? komunikacj? zast?pcz? na czas remontu Ronda Jeziora?skiego – starali?my si? z sukcesem. Tym razem wsparcie otrzymali?my tak?e z drugiego ko?ca miasta – od Inicjatywy Przystanek Folwarcza. Mamy nadziej?, ?e i teraz, tak liczny, a zarazem wspólny g?os mieszka?ców nie zostanie zlekcewa?ony i urz?dnicy do?o?? wszelkich stara?, aby u?atwi? mieszka?com ?ycie – tak jak obiecywali od pocz?tku prowadzenia inwestycji.


————–

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowny Panie Inspektorze,


Na ostatnim spotkaniu spó?ki Infrastruktura Euro Pozna? 2012 z Rad? Osiedla Junikowo i mieszka?cami, prezes spó?ki, Pan Nowakowski, przekaza? do?? zaskakuj?c? wiadomo??. Otó?, pomimo gotowego ju? w?a?ciwie torowiska oraz przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym przejazdów technicznych, tramwaje na Junikowo maj? wróci? dopiero 01.10.2013, czyli wraz z zako?czeniem ca?ej inwestycji. Nie potrafimy znale?? uzasadnienia dla takiego, kolejnego ju?, opó?nienia powrotu tramwajów na Junikowo.

Pragniemy w zwi?zku z tym zwróci? uwag? na kilka faktów dotycz?cych inwestycji.

PEKA – pytania i odpowiedzi

Jeszcze w maju otrzymali?my od ZTM odpowiedzi na wys?ane przez nas 12 pyta? dotycz?ce wprowadzenia karty PEKA. Zarazem otrzymali?my te? odpowiedzi na pytania zadane podczas Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Ca?o?? preznetujemy Pa?stwu poni?ej i zach?camy do zapoznania si?. 

 

Pobierz PDF

Odpowiedzi na pytania Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, z dnia 10 maja 2013 roku.

  1. Czy miasto jest w?a?cicielem ca?ego systemu? Kasowników, maszyny do produkcji kart itd.?

Tak. Miasto jest w?a?cicielem systemu oraz wszystkich jego komponentów.

 

  1. W kwocie w?a?ciwego projektu – jaka jest struktura kosztów?

 

(więcej…)

Zapytanie – Projekt Mostu Uniwersyteckiego

Poniżej prezentujemy list otwarty skierowany do ZDM oraz Prezydenta, Ryszarda Grobelnego dotyczącego przebudowy Mostu Uniwersyteckiego.   Szanowni Państwo,   W związku z zapowiedziami rozpoczęcia rozbiórki mostu Uniwersyteckiego już w lipcu oraz jego odbudowy zwracamy się do Państwa z dwoma pytaniami: Kiedy są planowane konsultacje projektu Mostu Uniwersyteckiego? Czy fragment ulicy Dowiedz się więcej…

Projekt przebudowy ul. Św. Marcin

W zwi?zku z konsultacjami przeprowadzanymi przez Zarz?d Dróg Miejskich, a dotycz?cych kompleksowej przebudowy ul. ?w. Marcin, informujemy o poparciu zaprezentowanej koncepcji. Jednocze?nie sk?adamy nast?puj?ce uwagi do projektu: Rozszerzenie koncepcji na ca?? ulic? ?w. Marcin – od Ronda Kaponiera do placu Wiosny Ludów – realizacja mo?e by? etapowa, ale powinna si? odbywa? Dowiedz się więcej…

Translate »