Skarga ws. nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży biletów za październik 2012 roku

bimbaPan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania

 

 

Skarga
ws. nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży biletów za październik 2012 roku przekazanych opinii publicznej podczas procedowania projektu uchwały obywatelskiej dotyczącej zamrożenia cennika biletowego w 2013 roku

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 i 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnosimy skargę na działalność Prezydenta Miasta Poznania oraz jednostek organizacyjnych mu podległych ws. wprowadzenia w błąd Rady Miasta oraz opinii publicznej podczas debaty nad obywatelskim projektem uchwały zamrażającej ceny biletów komunikacji miejskiej w 2013 roku. Prezydent oraz podległe mu jednostki podczas publicznej dyskusji nad projektem uchwały obywatelskiej przekazali nieprawdziwe dane dotyczące sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w październiku 2012 roku przez co naruszył zaufanie do organów administracji publicznej.

Uzasadnienie

Nowy Statut Miasta przyjęty 9 listopada 2010 roku wprowadza instytucję uchwały obywatelskiej. Statut w §16 ust. 1 pkt 6 stanowi, iż aby Rada Miasta zajęła się obywatelskim projektem uchwały niezbędne jest zebranie przynajmniej 5000 podpisów mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

Społeczność miasta w obliczu spadku popularności komunikacji miejskiej, będącej wynikiem serii podwyżek cen biletów w 2012 roku podjęła inicjatywę mająca na celu zablokowanie kolejnej planowanej podwyżce cennika komunikacji miejskiej. Projekt pierwszej uchwały obywatelskiej przygotowały stowarzyszenia My Poznaniacy, Inwestycje dla Poznania, Projekt Poznań oraz KoLiber. W wyniku tej inicjatywy udało się zebrać 16 000 podpisów z czego około 12 500 przekazano do weryfikacji. Ostatecznie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta uznał 6656 podpisów, dzięki czemu obywatelska inicjatywa uchwałodawcza spełniała wymagania zawarte w Statucie Miasta. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIX/953/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Przewodniczący Rady Miasta wprowadził do porządku obrad sesji 11 grudnia 2012 roku.

(więcej…)

Konkurs Dobry Remont 2012

Szanowni Pa?stwo! Rozpoczynamy czwart? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej. Idea Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa Dowiedz się więcej…

Wybierzmy najlepszy szyld!

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w drugiej edycji konkursu na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? Dowiedz się więcej…

Translate »