Repozytorium dokumentów miejskich, czyli wyręczamy urzędników

Opublikowane przez IdP w dniu

Przez dekad? istnienia Stowarzyszenia intensywnienie pracuj?c nad zagadnieniami miejskimi zetkn?li?my si? z niezliczon? liczb? materia?ów b?d?cych wytworem w?adzy. Próbuj?c prowadzi? merytoryczn? dyskusj? na ka?dym kroku korzystamy z przys?uguj?cego nam konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, pytaj?c o wszystko, ??daj?c wyja?nie?, grzecznie prosz?c o dokumenty. W naszym archiwum uzbiera?a si? ich ca?a masa. Publikujemy wi?c dzi? 35 ciekawych plików b?d?cych zawarto?ci? naszego repozytorium dokumentów miejskich. Zawiera ono projekty, studia wykonalno?ci, analizy, audyty oraz umowy których autorem albo zamawiaj?cym s? organy w?adzy publicznej. Wyr?czamy w ten sposób urz?dników, którzy produkuj?c tego typu dokumenty powinni sami zadba?, ?eby by?y one publicznie dost?pne dla wszystkich.

document-pictogramDzia?alno?? organizacji pozarz?dowych na rzecz lokalnej spo?eczno?ci w Polsce do najprostszych nie nale?y. Próbuj?c prowadzi? dyskusj? z przedstawicielami w?adzy na najwy?szym mo?liwym poziomie merytorycznym niejednokrotnie stajemy przed murem. T? ?cian? jest niejawno?? dzia?alno?ci urz?dniczej. W dobie internetu, który zapewnia b?yskawiczny dost?p do informacji z ca?ego globu, administracja publiczna dzia?a nadal na zasadach rodem z XIX wieku. Z w?asnej inicjatywy (cz?sto z nakazu prawa) urz?d wydaje tylko oficjalne komunikaty napisane w niezrozumia?ym j?zyku. Pe?na i dok?adana informacja jest dost?pna tylko dla tych, którzy potrafi? przedrze? si? przez strzeg?ce je procedury.

W teorii ka?dy mieszkaniec naszego kraju ma nieograniczony dost?p do informacji o dzia?alno?ci w?adzy. Konstytucja daje ka?demu takie prawo. Organy w?adzy publicznej maj? obowi?zek prowadzi? Biuletyny Informacji Publicznej umieszczaj?c w nich z w?asnej inicjatywy ka?d? wa?n? dla mieszka?ców informacj?. W praktyce ograniczaj? si? one do publikowania oficjalnych dokumentów: uchwa?, zarz?dze?, programów i strategii oraz komunikatów, obwieszcze? i rejestrów. Wszystkie te rzeczy podaje s? w taki sposób, ?e zwyk?y mieszkaniec nie ma szans ich zrozumie?. Nie daj? one pe?nego obrazu dzia?alno?ci w?adzy. Administracja produkuje nastomias niesamowite ilo?ci informacji, które najcz??ciej przechowywane s? w szufladach. Decyzje, umowy, raporty, studia, projekty, programy, opracowania – to jest w?a?nie najciekawsza i najwi?cej mówi?ca wiedza na temat tego co si? dzieje w mie?cie. Tylko ma?y jej procent trafia “sam z siebie” do internetu, tak aby ka?dy móg? si? z nim zapozna?.

W Poznaniu te? mamy tak? sytuacj?. Co prawda Urz?d Miasta w BIPie posiada dzia? “Biblioteka Dokumentów” ale mo?na na niej znale?? na przyk?ad tak aktualne informacje jak Strategia Informatyzacji Miasta z 2004 roku czy rejestr zabytków z 2005. Du?a cz??? tych dokumentów, nota bene umieszczonych bez ?adnego ?adu i sk?adu, to programy i strategie przyjmowane przez Rad? Miasta, które i tak z urz?du musz? by? publikowane w BIPie.

Pracuj?c nad poszczególnymi tematami natrafiamy na wiele bardzo ciekawych opracowa? niedost?pnych szerokiej opinii publicznej. O dost?p do nich musimy zabiega? wysy?aj?c wnioski o udost?pnienie informacji publicznej. Jest to tryb bardzo nieefektywny tak dla nas, urz?dników jak i mieszka?ców. Tracimy czas na redagowanie wniosków, pó?niej czekaj?c na odpowied?. Urz?dnicy trac? czas i pieni?dze podatników pisanie odpowiedzi. Mieszka?cy natomiast nic z tego nie maj?, bo udost?pniona informacja jest nadal w posiadaniu w?skiego grona osób. Znacznie szybciej, efektywniej i taniej by?oby gdyby Miasto udost?pnia?o z automatu takie dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja raz udost?pniona by?a by? w zasi?gu wszystkich.

Przez lata dzia?alno?ci, zw?aszcza pod rz?dami poprzedniej ekipy, uzbierali?my poka?nej wielko?ci archiwum dokumentów. Nie wszystkie otrzymali?my w trybie wniosku o informacje publiczn?, ale praktycznie wszystkie ni? s?. Cz??? jak raporty i karty informacyjne s? pozyskane w trybie wniosku o udost?pnienie informacji o ?rodowisku (p?atnym). Inne by?y lub s? dost?pne w BIPie, ale ze wzgl?du na warto?? merytoryczn? wpisali?my je na list? naszego repozytorium.

Poni?ej publikujemy 35 plików. Cz??? z nich zosta?a pozyskana z potrzeby chwili i nie posiada wi?kszej warto?ci w d?u?szym okresie. S? jednak takie buy levaquin 500 mg dokumenty, które nawet po latach rzucaj? ?wiat?o dzienne na dzia?alno?? w?adz Poznania. (Uwaga: niektóre dokumenty wa?? nawet 64 MB, uwa?aj na transfer mobilny!)

 1. Studium wykonalno?ci dla projektu „Pozna?ska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna”, Pozna? 2009, Bussines Service Company Ltd
 2. Studium op?acalno?ci budowy naramowickiej trasy tramwajowej, Pozna? 2001, Biuro In?ynierii Transportu
 3. Raport o oddzia?ywaniu na ?rodowisko przedsi?wzi?cia pn. „Budowa Trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu”, Pozna? 2013, Teresa Kwiek-Walasiak, Micha? Stryszyk
 4. Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu, Pozna? 2012, Teresa Kwiek-Walasiak
 5. Studium przedinwestycyjne dla modelowego powi?zania regionalnego portu lotniczego transportem szynowym z regionem, na przyk?adzie po??czenia z/do Portu Lotniczego Pozna? – ?awica, Pozna? 2012, Biuro In?ynierii Transportu
 6. Koncepcja po??czenia dworca kolejowego z lotniskiem ?awica, Pozna? 2007, BBF
 7. Ekspertyza techniczna dwóch wiaduktów w ci?gu ul. Boles?awa Krzywoustego nad ul. Inflanck? w Poznaniu, Pozna? 2011, Politechnika Pozna?ska Zak?ad Budowy Mostów
 8. Analizy ruchu pieszego, potoków pasa?erskich transportu zbiorowego oraz analizy mikrosymulacyjne warunków ruchu samochodowego na uk?adzie komunikacyjnym w zwi?zku z uruchomienie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Pozna? G?ówny wraz z cz??ci? handlow?, Pozna? 2011, Biuro In?ynierii Transportu
 9. Umowy partycypacyjne z inwestorem Galerii ?acina
 10. Umowy partycypacyjne z inwestorami CH Hetman-Metropolis
 11. Opracowanie dotycz?ce przedsi?wzi?cia, polegaj?cego na przed?u?eniu trasy tramwajowej z p?tli do w?z?a Polska/D?browskiego, oraz na budowie zachodniego dworca przesiadkowego transportu publicznego wraz z parkingiem P&R w Poznaniu, Pozna? 2005, Consplan
 12. Okre?lenie szacunkowych kosztów dla inwestycji polegaj?cej na przed?u?eniu trasy tramwajowej z p?tli Ogrody do w?z?a Polska/D?browskiego oraz budowie dworca przesiadkowego transportu publicznego wraz z parkingiem P & R, 2008, TEBODIN-SAP-PROJEKT
 13. Projekt koncepcyjny przej?cia podziemnego G?ogowska/Roosevelta, Pozna? 2010, Fojud-Pöyry
 14. Ocena stanu technicznego obiektów in?ynierskich 2013, Pozna? 2013, ZDM
 15. Analiza warunków ruchu pieszego w zwi?zku z budow? Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Pozna? G?ówny, Kraków 2013, Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych
 16. Sprawozdanie z audytu wewn?trznego pn. “Wyja?nienie rozbie?no?ci w przekazanych przez ZTM danych dotycz?cych ilo?ci i warto?ci sprzeda?y biletów d?ugookresowych w pa?dzierniku 2012r”, Pozna? 2014, Biuro Audytu Wewn?trznego UM Pozna?
 17. Spis lokali u?ytkowych Miasta Poznania – ?ródmie?cie, Pozna? 2013, UM Pozna?
 18. Umowa partycypacyjna ZCK wraz z za??cznikami
 19. Umowa ws. warunków realizacji inwestycji drogowej przy ZCK
 20. Audyt bezpiecze?stwa ruchu drogowego do koncepcji przej?cia dla pieszych w poziomie jezdni przy skrzy?owaniu ulic St. Matyi, Towarowa w Poznaniu, Gda?ska 2013, dr in?. Lech Michalski
 21. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu do obs?ugi Pozna?skiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) Za??cznik nr 3 Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozna? 2011, Zarz?d Transportu Miejskiego
 22. Projekt docelowej organizacji ruchu na Rondzie Kaponiera, Pozna? 2014, Zarz?d Dróg Miejskich
 23. Sprawozdanie z audytu wewn?trznego pn. Rewitalizacja placu Adama Asnyka, Pozna? 2014, Biuro Audytu Wewn?trznego i Kontroli Urz?du Miasta
 24. Umowa partycypacyjna Volkswagen Pozna?
 25. Umowa partycypacyjna Nickel ?w. Wawrzy?ca
 26. Model ruchu komunikacji miejskiej 2014, Zarz?d Transportu Miejskiego, Pozna? 2015
 27. Model ruchu komunikacji miejskiej 2025, Zarz?d Transportu Miejskiego, Pozna? 2015
 28. Optymalizacja rozk?adu linii transportowych z uwzgl?dnieniem proponowanych w Planie transportowym Aglomeracji Pozna?skiej zmian sieci transportowej, 2014, URS Polska
 29. Wskazanie do Realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa skrzy?owania Krzywoustego-?uga?ska-Ostrowska-Bodawska, Pozna? 2014, Zarz?d Dróg Miejskich
 30. Umowa na realizacj? zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa skrzy?owania Krzywoustego-?uga?ska-Ostrowska-Bodawska, Pozna? 2014, Zarz?d Dróg Miejskich
 31. Wskazanie do Realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa trasy tramwajowej w ul. D?browskiego w Poznaniu – dokumentacja studialna, Pozna? 2014, Zarz?d Transportu Miejskiego
 32. Wskazanie do Realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przystanków wiede?skich w Poznaniu, Pozna? 2014, Zarz?d Transportu Miejskiego
 33. Opis Techniczny K?adka Mi?dzyperonowa
 34. Umowa na wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej pn. Rozwi?zanie transportowe dla Naramowic, Pozna? 2014, Zarz?d Transportu Miejskiego
 35. Karta Informacyjna przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie zespo?u budynków mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalnych wielorodzinnych z us?ugami, biurowych oraz biurowo us?ugowych wraz z parkingami podziemnymi/naziemnymi, infrastruktur? techniczn? i drogow?, terenami zieleni oraz elementami ma?ej architektury przy ul. Maty, 2014, Polskie Koleje Pa?stwowe SA