Czerwiec – kolejne spadki wpływów z biletów

W porównaniu do czerwca 2012, w uj?ciu finansowym notujemy spadek przychodu ze sprzeda?y o ponad 470 tysi?cy z?otych. Korzystaj?c natomiast z naszej metodyki przeliczania biletów na czas, we wszystkich rodzajach biletów metozanotowano wzrost sprzeda?y. Zach?camy do zapoznania si? z poni?szym komentarzem, który wyja?ni t? nietypow? sytuacj?.

Bilety d?ugookresowe (sieciówki i liniówki)

Po wszystkich dotychczasowych spadkach (wr?cz ogromnych w roku 2013) nagle mamy w czerwcu wzrost sprzeda?y czasu i wynosi on 2,8%. Sk?d taka zmiana? W czerwcu 2012, z powodu wcze?niejszego zako?czenia roku szkolnego i akademickiego (przesuni?cie ze wzgl?du na EURO 2012), cz??? osób zrezygnowa?a z zakupu sieciówki lub liniówki na ten miesi?c. W tym roku, gdy zaj?cia w szko?ach trwa?y w?a?ciwie do ko?ca czerwca, a na uczelniach do po?owy miesi?ca, zdecydowanie wi?cej m?odych ludzi wykupi?o bilety d?ugookresowe ni? rok temu. Jak du?e to ma znaczenie by?o wida? przy porównaniu danych za wrzesie? i pa?dziernik.

Nale?y te? zaznaczy?, ?e czerwiec 2012 by? pierwszym miesi?cem po podwy?ce, a wi?c ju? zanotowa? spadek w porówananiu do lat wcze?niejszych. Tak?e, w zwi?zku z EURO, mieszka?cy s?siaduj?cy ze stref? kibica oraz stadionem mogli za darmo porusza? si? komunikacj? miejsk?.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji odbudowy Mostu Uniwersyteckiego

W nawi?zaniu do odpowiedzi z dnia 25 czerwca br. na nasze zapytanie ws remontu Mostu Uniwersyteckiego (zadane 11 czerwca 2013), postanowili?my z?o?y? wniosek o udost?pnienie dokumentacji technicznej. Ju? wiemy, ?e remont nie zmieni geometrii oraz zagospodarowania obiektu (poni?ej skan pisma z Wydzia?u Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM). Uwa?amy jednak, ?e Dowiedz się więcej…

PEKA – kolejne pytania do ZTM

Poniewa? chcemy wzi?? udzia? w konsultacjach dotycz?cych systemu PEKA maj?c pe?ne rozeznanie tematu, kierujemy do ZTM kolejn? seri? pyta? dotycz?cych PEKI. Zarazem poprosili?my, aby, je?li dana decyzja nie le?y w gesti ZTM, urz?dnicy podali rekomendowane przez siebie zalecenie (np. w temacie wysoko?ci kar). Zapraszamy do zapoznania si? z pytaniami i czekamy na odpowiedzi. 

 

 1. Czy system b?dzie liczy? przesiadki (wed?ug ustalonego czasu umo?liwiaj?cego przesiadk?/kontynuacj? podró?y) tylko dla tego samego (fizycznie) przystanku, grupy przystanków o tej samej nazwie (np. Rondo Rataje) czy te? przesiadka b?dzie tylko kwesti? czasu a nie przystanku?
  2. Czy b?dzie zró?nicowanie w cenie przejazdu przystanków w strefach A, B i C przy korzystaniu z przejazdów w ramach PEKI? 
  3. Czy b?dzie zró?nicowanie w cenie przejazdu przystanków w strefach A, B i C dla osób nie posiadaj?cych karty PEKA?
  4. Czy na PECE mo?na b?dzie mie? jednocze?nie np. bilet d?ugookresowy (liniówk?)+ kwot? PLN na przejazdy 1-razowe poza tym biletem? 
  5. Czy wysiadaj?c z pojazdu b?d? móg? si? „odpika?” przed zatrzymaniem pojazdu i otworzeniem drzwi? 
  6. W jaki sposób system GPS b?dzie lokalizowa? przystanek? Tzn, je?li jestem mi?dzy przystankiem A i B, kiedy lokalizacja zmieni si? z A na B?
  7. Czy by?y przeprowadzone jakiekolwiek symulacje dotycz?ce wsiadania i wysiadania pasa?erów, którzy musz? odbija? kart? PEKA? Tzn. ile trwa wymiana np. 20 pasa?erów a ile 30 jednymi drzwiami? 
  8. ZTM zapowiada (wypowiedzi w mediach), ?e system PEKA i przymus pikania przez ka?dego wprowadzi system kontroli obywatelskiej – w momencie gdy kto? nie odbije to znaczy, ?e jedzie na gap?. A co z osobami korzystaj?cymi z us?ug mobilnych jak np. mobilet?
  9. Je?li mam sieciówk?, lub ulg? uprawniaj?c? do darmowego przejazdu – ale nie odpikam karty przy wej?ciu, co wtedy?
  10. Je?li mam sieciówk?, lub ulg? uprawniaj?c? do darmowego przejazdu – ale nie odpikam karty przy wyj?ciu, co wtedy?

(więcej…)

Rowerowe propozycje IdP do budżetu obywatelskiego 2013

Z przyjemnością informujemy o złożeniu przez nasze stowarzyszenie dwóch projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2013. Od początku roku, nawet pomimo zimowej aury pierwszych miesięcy, obserwujemy wzmożony ruch rowerowy w całym mieście. Jeszcze nigdy tak wielu mieszkańców Poznania nie korzystało z roweru jako środka transportu. Jesteśmy świadomi, że infrastruktura rowerowa nie Dowiedz się więcej…

Porozmawiajmy o komunikacji!

Szanowni Państwo,   w ostatnich dniach dokonaliśmy weryfikacji naszej prognozy spadków sprzedaży biletów długookresowych, przed którą ostrzegaliśmy Państwa w czasie głosowania nt. uchwały obywatelskiej zamrażającej podwyżki. Niestety, okazało się, że mieliśmy rację. W pierwszych pięciu miesiącach 2013 roku sprzedano tylko 567 tysięcy biletów długookresowych, co oznacza spadek ilościowy o prawie Dowiedz się więcej…

Analiza biletowa – komentarz do odpowiedzi urzędników

 

W związku z wieloma wypowiedziami urzędników w mediach, które, naszym zdaniem, trudno uznać za racjonalne czy też za słuszną krytykę postanowiliśmy odnieść się do nich i wysłać w formie listu do prezydenta Grobelnego, ZTM oraz do informacji radnych miejskich. Treść pisma przedstawiamy poniżej.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W kwietniu 2013 zaprezentowaliśmy pierwszą analizę sprzedaży biletów ZTM w latach 2009-2013. Następnie w czerwcu przedstawiliśmy analizę danych za kolejne miesiące, tj. kwiecień i maj. Warto zaznaczyć, że nasze analizy opieramy na oficjalnych danych dot. sprzedaży biletów otrzymanych od ZTM w ramach dostępu do informacji publicznej. Ponieważ ani od ZTM ani od innych urzędników nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej odpowiedzi czy też zapytań dotyczących analizy lub wniosków, za to po każdej kolejnej publikacji danych, ze strony ZTM i urzędu miasta spotykamy się z krytyką naszej metodologii w mediach, postanowiliśmy skomentować takie wypowiedzi. Zarzuca nam się totalnie błędną metodologię, złe wnioski oraz podaje inne dane. Zachęcamy do zapoznania się poniżej z naszymi komentarzami. 

 

 1. Pan Krzysztof Choczaj, zastępca dyrektora ZTM ds. spraw finansowych (program Otwarta antena w WTK z dnia 17.05.2013 )

  (http://wtkplay.pl/video-id-5240-dlaczego_poznaniacy_nie_chca_korzystac_z_komunikacji_miejskiej)

  Myśmy zrobili zestawienie wartościowo narastające sprzedaży biletów w latach 2009-2012. (…) w latach 2009-2011 ceny się nie zmieniały. Czyli można powiedzieć, że wartość sprzedaży biletów odzwierciedlała popyt czyli liczbę pasażerów.

  Komentarz IdP: trudno porównywać ilość sprzedanych biletów, w różnych kategoriach, tylko na podstawie zysków osiągniętych ze sprzedaży biletów. Np. bilet miesięczny, ulgowy, sprzedany na strefę A (cena 53,5zł) jest równy kwotowo sprzedaży 5 biletów na 24h na strefy ABC. Jednak czas przez jaki dana osoba będzie korzystać z komunikacji to odpowiednio 30 dni i 5 dni (przy skorzystaniu z promocji weekendowej – 11 dni). Tak więc, trudno uznać wskaźnik finansowy za obiektywny, lub za możliwe dopuszczalne uproszczenie.

   

 2. Pan Krzysztof Choczaj, zastępca dyrektora ZTM ds. spraw finansowych (program Otwarta antena w WTK z dnia 17.05.2013)

  (http://wtkplay.pl/video-id-5240-dlaczego_poznaniacy_nie_chca_korzystac_z_komunikacji_miejskiej)

  Wydaje mi się, że ta metodologia (IdP: przyjęta przez nasze Stowarzyszenie), ona może być w ramach konkretnej grupy biletowej. Czyli w ramach biletów długookresowych, w ramach biletów krótkookresowych i jednorazowych. Natomiast w tej metodzie nie da się sumować wyników poszczególnych grup.

  Komentarz IdP: Pragniemy zauważyć, że właśnie na tym opiera się cała nasza metodologia – zliczamy sprzedany czas dla poszczególnych grup biletów, zgodnie z cennikiem ZTM. I jest to ten sam podział o którym wspomina dyrektor. Dla uproszczenia zrozumienia analizy we wnioskach podaliśmy jedną sumaryczną liczbę. Najwyraźniej Pan Dyrektor zapoznał się tylko z tą częścią analizy nie wnikając jednak szczegółowo w metodologię. Która, jak się okazuje, jest dokładnie taka, którą on uważa za słuszną.

  Warto też zaznaczyć, że, całkiem niedawno Prezydent Kruszyński chwalił się, że miasto na stronie plantap.pl udostępniło wskaźniki na tematy związane z komunikacją. Znajdziemy tam także wskaźnik dotyczący sprzedaży biletów. Jak na ironię wskaźnik jest tylko jeden – sumaryczna ilość sprzedanych biletów. A więc, niezależnie czy sprzedaliśmy np. w miesiącu styczniu bilet 15 minutowy czy roczną sieciówkę – oba bilety są liczone wg tej samej wagi – jako 1 sztuka. Analiza ta całkowicie przeczy wytycznym jakie wskazuje Dyrektor Choczaj. Mamy nadzieję, że ZTM dysponuje także innymi, bardziej precyzyjnymi analizami w tym temacie.

   

 3. Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta dla Radia Merkury w dniu 15.05.2013. 

  http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/grobelny-o-stadionie-i-biletach.html )

  Ja nie widzę zwiększenia tłoku na ulicach (…) też nie widzę jeżdżących pustych tramwajów

  Komentarz IdP: Niesamowite jest, jak szybko Prezydent potrafi zmienić retorykę. Zaledwie parę dni wcześniej oficjalnie pytał swojego zastępcę, dlaczego po Poznaniu jeździ się gorzej. Pół roku wcześniej, podczas debaty o uchwale obywatelskiej próbował bronić się liczbami. Na swoim blogu pisał, że mieszkańcom należy się rzetelna informacja. Wskazywał, że według liczb, sprzedaż wcale nie spada. Jednak teraz, kiedy statystyka wyraźnie odwraca się przeciwko pomysłom Prezydenta, sprowadza on debatę do poziomu: Ja nie widzę… Wolelibyśmy rozmawiać z Prezydentem na podstawie danych, które są, a nie na temat co się komu wydaje.

   

  (więcej…)

216 vs 465 metrów – dlaczego miasto nie chce skrócenia dojścia do dworca?

Prezentujemy list otwarty – wspólne stanowisko stowarzyszeń: „Inwestycje dla Poznania”, „My Poznaniacy” oraz „Prawo do Miasta” do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Pana Mirosława Kruszyńskiego w kwestii najkrótszej drogi na dworzec kolejowy z przystanku tramwajowego na ul. Matyi.

Szanowny Panie Prezydencie,

w odpowiedzi na opinię Komisji Bezpieczeństwa Ruchu (KBR) dotyczącą negatywnej oceny wyznaczenia naziemnego przejścia dla pieszych przez południową jezdnię ulicy Matyi i torowisko tramwajowe na wysokości nowo budowanego przystanku Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, wyrażamy nasz sprzeciw wobec wydanej oceny wariantu, a przytoczone argumenty uważamy za bezzasadne. Chodzi zarówno o argumenty przedstawione w uzasadnieniu decyzji KBR i innych służb miejskich, jak i te, które padły podczas spotkania z dnia 12.06 br. w Sali Malinowej Urzędu Miasta. Zapoznaliśmy się także z treścią odpowiedzi udzielonej Panu Radnemu Mariuszowi Wiśniewskiemu, do której treści również odnosimy się w niniejszym stanowisku.

Zdumiewająca jest wypowiedź, która padła podczas spotkania 12.06, że KBR oraz ZDM czują się skrzywdzeni tym, że stowarzyszenia są innego zdania, niż przedstawiciele jednostek miejskich. Panie Prezydencie, jest to niepokojąca oznaka mentalności polegającej na chęci udowodnienia swojej racji za wszelką cenę („nie mam racji – jestem skrzywdzony”). Jest to w naszej opinii niebezpieczna postawa pracowników instytucji publicznych, gdyż prowadzi do podejmowania nieprzemyślanych, nierzadko katastrofalnych w skutkach decyzji. Winny być one efektem merytorycznej dyskusji, a nie skutkiem emocjonalnych przesłanek. W związku z tym prosimy Pana o logiczną i konstruktywną odpowiedź na przedstawione poniżej argumenty i zadane pytania.

(więcej…)

Translate »