Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto

Ktalog_tytułowaZ nieukrywaną przyjemnością prezentujemy Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto. Jest to owoc naszych blisko dwuletnich prac.

Zaczęło się dość niewinnie, na jednym z wielu spacerów przez Stare Miasto. Każda z takich przechadzek wymusza na nas prowadzenie bacznych obserwacji, aby bez kontuzji pokonać drogę do celu, a przy okazji skłania nas do refleksji nad obecnym stanem chodników w ścisłym centrum miasta.

(więcej…)

Radni przeznaczyli finanse na realizację przejścia do dworca – list do radnych

Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie podziękować za przyjęcie poprawki, mającej na celu wytyczenie przejścia naziemnego z sygnalizacją świetlną na najkrótszej drodze między nowym dworcem PKP, a przystankiem tramwajowym. To bardzo ważne, że wsłuchujecie się Państwo w głos większości Poznaniaków w tej sprawie, przeciwstawiając się irracjonalnemu oporowi prezydenta i jego urzędników. Przestrzeń Dowiedz się więcej…

Skrócenie drogi na dworzec – czy radni postawią się prezydentowi?

W przeddzie? g?osowania nad bud?etem miasta na rok 2014, wys?ali?my pismo do Radnych ws. poparcia poprawki, maj?cej na celu wytyczenie przej?cia naziemnego z sygnalizacj? ?wietln? na najkrótszej drodze mi?dzy nowym dworcem PKP a przystankiem tramwajowym. STAN OBECNY Pasa?er wychodzi z dworca kieruj?c si? oficjalnymi drogowskazami „wyj?cie do miasta”, czyli k?adk? Dowiedz się więcej…

Analiza biletowa za miesiące lipiec-październik 2013

tram biletyWczoraj po po?udniu ZTM w ko?cu opublikowa? na swojej stronie internetowej dane sprzeda?owe dla miesi?cy lipiec – pa?dziernik 2013. Zaznaczamy, pe?ne dane o które prosili?my. Warto doda?, ?e w nied?ugim czasie przygotujemy uwagi do zaproponowanej taryfy PEKA, która ma wej?? w ?ycie od maja 2014.

Poni?ej w tabelach przedstawiamy zestawienie danych wg analizy czasowej stosowanej przez nas od pocz?tku (czyli, przypominaj?c np. bilet miesi?czny to 1 miesi?c, bilet roczny to 12 miesi?cy, bilet 60 minutowy to 1 godzina itd.) z uzupe?nieniem ilo?ciowym oraz z podzia?em na 3 grupy: bilety jednorazowe, krótkookresowe oraz d?ugookresowe.

W miesi?cach lipiec – wrzesie? sprzeda? czasu w biletach d?ugookresowych spada?a ?rednio o 10,5%, rekordowo w sierpniu – o ponad 18%. Pa?dziernik by? miesi?cem wzrostowym (o 5,6% czasu) na co niew?tpliwie wp?yw mia?a sprzeda? biletów semestralnych (ponad 11,6 tys. szt. biletów), co wskazuje na atrakcyjno?? tej oferty. Miesi?c wrzesie?, mimo fatalnego rezultatu w zesz?ym roku, w tym roku okaza? si? jeszcze gorszy (spadek sprzeda?y czasu w biletach d?ugookresowych o 7,7%).

Nale?y zaznaczy?, ?e spadek sprzeda?y czasu w biletach d?ugookresowych dla miesi?cy lipiec – pa?dziernik 2013 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 wynosi 5,6% (ilo?ciowo spadek o 6,1%). Porównanie tego samego okresu z miesi?cami lipiec – pa?dziernik 2011 (a wi?c przed podwy?kami) wskazuje ju? na spadek o a? 16,2% sprzeda?y czasu (ilo?ciowo ponad 16,9%).

Dotychczas w okresie I-X sprzedano tak?e o 97 345 sztuk biletów d?ugookresowych mniej (spadek ilo?ciowy o 8,6%) ni? w analogicznym okresie roku poprzedniego (spadek o 14,9% czasu).
(więcej…)

ZTM dalej nie udostępnia danych biletowych

Historia z dost?pem do danych dotycz?cych sprzeda?y biletów toczy si? dalej. Okazuje si?, ?e ZTM bardzo ich nie chce udost?pni?, gdy? nie widzi w tym „szczególnie istotnego interesu publicznego”. Czy w ten sposób zdaniem ZTM debata publiczna, konsultacje w temacie taryfy, która ma wej?? w ?ycie 1.05.2014, a tak?e jej ostateczny kszta?t nie s? istotne? Pytamy o to wprost i oczekujemy na dane. Ale po kolei:

  • od kwietnia 2013 do czerwca 2013 w miar? regularnie otrzymywali?my dane sprzeda?owe
    biletów za dany miesi?c w okolicy 20 dnia nast?pnego miesi?ca.
  • w dniu 1.08.2013 spotkali?my si? (Arkadiusz Borkowski, Pawe? Sowa, Kamil ?mijewski) z pracownikami Biura Prasowego ZTM: Pani? Ma?gorzat? Ratajczak oraz Panem Bartoszem Trzebiatowskim, który w trakcie rozmowy m.in. zapewni? nas, ?e ZTM chodzi o otwart? debat? o sprzeda?y biletów, dane b?d? nam udost?pniane na bie??co oraz poprosi? o przesy?anie pro?by w okolicy 15 dnia miesi?ca (gdy? do oko?o 20 dnia miesi?ca zazwyczaj dane zostan? opracowane).
  • zgodnie z sugesti? rzecznika dnia 16.08.2013 wys?ali?my do ZTM pismo z pro?b? o udost?pnienie danych biletowych za miesi?c lipiec. Tre?? wniosku
    (więcej…)
Translate »