Wytyczne analizy sfabrykowane pod tzw. szybki autobus?

Ostatnie dni kampanii wyborczej to bardzo gorący, nadzwyczajne aktywny okres dla obecnego prezydenta Ryszarda Grobelnego. Ze zdziwieniem przyjęliśmy zapowiedź konsultacji społecznych ws. komunikacji na Naramowice, które zaproponowano na styczeń-luty 2015 r., a ogłoszono w… piątek 21 listopada 2014 r., na tydzień przed II turą wyborów! Co więcej, ich podstawą miały Dowiedz się więcej…

Częstotliwość kursowania tramwajów w latach 1993-2014

Jednym z priorytetów w?adz Poznania jest – wed?ug ich zapewnie? – komunikacja miejska. Z kolei jednym z najwa?niejszych dla pasa?erów czynników decyduj?cych o wyborze tego w?a?nie sposobu przemieszczania si? po mie?cie jest cz?stotliwo?? kursowania tramwajów i autobusów. Postanowili?my sprawdzi? dane statystyczne. Trudno nie zgodzi? si? z podej?ciem, i? przynajmniej cz??? Dowiedz się więcej…

Poparcie dla Jacka Jaśkowiaka w II turze wyborów

Szanowni Pa?stwo, Jako Inwestycje dla Poznania dzia?amy od ponad 8 lat. Od samego pocz?tku istnienia, ceni?c ró?ne pogl?dy osób tworz?cych Stowarzyszenie, unikali?my dyskusji na tematy ideologiczno-polityczne. Mamy w swoich szeregach zwolenników ró?nych opcji politycznych. Tak?e w naszych dzia?aniach na zewn?trz starali?my si? zawsze skupia? na wspó?pracy, szukaj?c interesu miasta, niezale?nie Dowiedz się więcej…

Translate »