Archiwa kategorii: Architektura

Kładka Berdychowska – apel o konkurs

Warta i Ostrów Tumski fot Dawid MajewskiPrzedstawiamy treść apelu do Prezydenta Miasta Poznania, który wystosowaliśmy w dn. 16 lutego 2017 wspólnie ze stowarzyszeniami Ulepsz Poznań oraz SIW Poznaniacy w sprawie zorganizowania przez Miasto konkursu architektonicznego na projekt Kładki Berdychowskiej. To bardzo ważna przestrzeń Poznania, która zasługuje na szczególne traktowanie – stąd apel o konkurs.

Szanowny Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

APEL O KONKURS

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie otwartego konkursu architektonicznego na projekt tzw. Kładki Berdychowskiej łączącej Stare Miasto z Ostrowem Tumskim oraz okolicą kampusu Politechniki Poznańskiej.

Inicjatywa budowy przeprawy w tym miejscu jest godna pochwały oraz poparcia. To ogromna szansa dla ożywienia centrum Poznania oraz utworzenie tak potrzebnego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Starym Miastem, Ostrowem Tumskim i Maltą. Nie mamy co do tego faktu żadnych wątpliwości.

Mając na uwadze znaczenie tej przestrzeni dla wszystkich poznaniaków, stoimy na stanowisku, iż tylko konkurs o charakterze otwartym, bez ograniczeń, pozwoli na znalezienie najlepszego rozwiązania dla tak ważnego dla historii Poznania miejsca. To przecież przestrzeń łącząca kolebkę miasta (Ostrów Tumski) oraz jego średniowieczne serce (Stare Miasto).

Postulowany konkurs znakomicie wpisuje się w nową politykę promocyjną Poznania rozumianego jako miasto wolne i otwarte, w którym  najważniejszym celem jest budowanie wspólnoty w przestrzeni na partnerskich warunkach.  Dajmy szansę architektom z różnych stron Polski i świata przedstawić swoje pomysły na tę kładkę oraz zaproponować nowatorskie rozwiązania, które oprócz tego, iż dodadzą uroku i zwiększą rozpoznawalność miasta, będą również w pełni praktyczne i funkcjonalne. Projekt wybrany drogą otwartego konkursu to szansa na wykreowanie nowego symbolu Poznania, architektoniczną perełkę, która może stanowić ważny magnes nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów.

Obecna propozycja, która wyklucza konkurs i narzuca wykorzystanie masywnych przęseł ze Starołęki jest w naszej opinii bardzo złą decyzją. Nie tylko przekreśla potencjał tego miejsca, ale stwarza szereg trudności technicznych i naraża Poznań na dodatkowe koszty. Oznacza to konieczność budowy ogromnej rampy lub szeregu schodów, co wyklucza funkcjonalność kładki szczególnie dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów. Wiąże się z tym także nieunikniona ingerencja w dopiero co uporządkowany park w Starym Korycie Warty. Wreszcie – wspomniane elementy mogą zwiększyć koszt całej inwestycji.

Jednocześnie doceniamy wysiłek Miejskiej Konserwator Zabytków w zabiegach o ratowanie tych przęseł mostu starołęckiego. Uważamy że można znaleźć lokalizacje, w których zostaną one użyte do budowy kolejnej niezbędnej przeprawy (kładki). Podobne warunki geograficzne doliny Warty do tych ze Starołęki występują na wysokości planowanej kładki między Wildą a Ratajami (os. Piastowskie). Co więcej ich wykorzystanie na wysokości os. Piastowskiego pozwala na wierne odtworzenie dawnej przeprawy starołęckiej ze względu na brak konieczności rozpięcia jej nad dwoma korytami rzeki (jak to ma miejsce w lokalizacji berdychowskiej). Przęsła można przeznaczyć również na inne funkcje – ciekawe pomysły w tej kwestii ma Rada Osiedla Stare Miasto oraz środowiska architektów. Deklarujemy wsparcie dla takich działań.

Panie Prezydencie, konkurs to szansa na odczarowanie złej opinii o mieście, w którym w ostatnich kilkunastu latach dziwne decyzje urzędników lub polityków prowadziły do powstawania koszmarków architektonicznych. Nowy wizerunek, o który Pan zabiega, jest w zasięgu dłoni. Niech ten konkurs będzie jednym z jego mocnych symboli.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Paweł Sowa, Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Anna Wachowska-Kucharska, Stowarzyszenie SIW Poznaniacy
Paweł Głogowski, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Dawid Majewski, inicjatywa „Kładka przez Wartę”

Burza Mózgów na Stacji Poznań Główny – podsumowanie

SONY DSCW dniu 16.01.2016 na Stacji Pozna? G?ówny oraz w siedzibie WSUS odby?a si? prawdziwa Burza Mózgów dotycz?ca przysz?o?ci Dworca, peronów i terenów wokó? stacji organizowana przez Miasto Pozna?, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania oraz Akademickie Ko?o Naukowe Gospodarki Przestrzennej z UAM. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za przybycie i udzia? w tym twórczym spotkaniu! Dyskusja miejscami by?a spokojna, miejscami burzliwa. W jednych tematch mieszka?cy byli zgodni, w innych niemal?e ca?kowicie podzieleni. Niew?tpliwie debata ta by?a dobrym krokiem dla zagospodarowania buy valtrex terenów stacji i mi?dzytorza.

Pe?ne podsumowanie oraz analiz? odpowiedzi mog? Pa?stwo pobra? w formacie pdf: Burza mózgów na Poznaniu G?ównym. Analiza odpowiedzi mieszka?ców.

Podsumowanie dzieli si? na 3 cz??ci: najpierw znajduje si? krótkie podsumowanie ca?ej dyskusji. W dalszej, najbardziej obszernej cz??ci, mo?emy zapozna? si? z odpowiedziami ka?dej z grup na poszczególne pytania oraz z podsumowaniem tych odpowiedzi na dane pytanie. Ostatnia cz??? to uwagi dodatkowe od grup dotycz?ce ró?nych elementów zwi?zanych ze stacj? Pozna? G?ówny.

Informacja prasowa dot. starego dworca PKP

pkpPoni?ej przedstawiamy notatk? prasow?, któr? otrzymali?my od projektantów nowej koncepcji kompleksu z budynkiem starego dworca i placu dworcowego – PIG Architekci. Wyja?nia ona par? kwestii zwi?zanych z nowoprojektowanym kompleksem.

Pozna?, 15.09.2015.

Informacja prasowa

Nowa inwestycja w centrum Poznania 

Rozbudowa ZCK zak?ada stworzenie centrum komunikacyjnego dla miasta, odbudow? przestrzeni publicznej oraz zintegrowanie nowej inwestycji z istniej?cymi obiektami. Wielofunkcyjny kompleks, którego budow? zaplanowano w trzech etapach, b?dzie mia? docelowo ok. 40 000m2 powierzchni u?ytkowej.

 

Pozna? Office Center jest rozwini?ciem koncepcji stworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, zapocz?tkowanego w 2009 r. budow? dworca PKS oraz dworca PKP Pozna? G?ówny nad peronami 1, 2, 3 po??czonego z galeri? handlow?.

Wed?ug autorów koncepcji, nadrz?dnym celem projektu jest optymalizacja rozwi?za? komunikacyjnych i funkcjonalnych oraz powi?zanie wszystkich elementów inwestycji w praktyczny, czytelny i intuicyjny uk?ad. W pierwszym etapie inwestycji powstanie przestrze? do obs?ugi pasa?era, k?adka mi?dzyperonowa, umo?liwiaj?ca komunikacj? mi?dzy poszczególnymi cz??ciami obiektu, oraz opcjonalnie hotel lub biura wraz z cz??ci? us?ugow?. 

 

Plan przewiduje równie? zagospodarowanie Placu Dworcowego. Projekt urbanistyczny kompleksu, który powstanie w miejscu dawnego dworca Pozna? G?ówny zosta? przygotowany wspólnie przez Urz?d Miasta, zarz?d spó?ki PKP, firm? Trigranit oraz pracowni? PIG Architekci.

 

Przyj?te rozwi?zania maj? maksymalnie skróci? drog? pasa?era i czas dotarcia na miejsce. Istotnym punktem projektu jest trzykondygnacyjne do?wietlone atrium, zlokalizowane w miejscu dawnej hali dworca Pozna? G?ówny. ??czy ono k?adk? mi?dzyperonow? na poziomie +1, centrum obs?ugi pasa?erskiej po??czone z istniej?cym tunelem na poziomie -1 oraz powierzchni? dla pasa?erów i go?ci obiektu, do którego mo?na si? dosta? z Placu Dworcowego na poziomie parteru.

 

K?adka mi?dzyperonowa zaprojektowana zosta?a nad peronami 4, 5, 6 wraz z zej?ciem w kierunku Dworca Zachodniego i ulicy G?ogowskiej od strony zachodniej i ??czy si? z dworcem PKP Pozna? G?ówny oraz galeri? handlow? od strony wschodniej. K?adka zostanie wyposa?ona w schody ruchome w obydwu kierunkach oraz windy dla niepe?nosprawnych zapewniaj?ce komunikacj? z ka?dym peronem. Z k?adki zapewniono równie? bezpo?redni dost?p zarówno do centrum obs?ugi pasa?erskiej jak i pasa?u biurowego ??cz?cego obiekty w po?udniowej cz??ci inwestycji.

Poziom przej?cia podziemnego zosta? zarezerwowany wy??cznie dla funkcji obs?ugi pasa?erskiej. Dzi?ki temu w jednym miejscu, na jednej kondygnacji, znajd? si? kasy, biletomaty, informacja, poczekalnia, przechowalnia baga?u, toalety oraz punkty us?ugowe i gastronomiczne. Poziom parteru jest ??cznikiem pomi?dzy Placem Dworcowym, peronami 1 i 4, k?adk? mi?dzyperonow? oraz poziomem tunelu i funkcjami obs?ugi pasa?erskiej wraz z biletomatami.

 

Istotnym elementem projektu jest odseparowanie komunikacji pieszej od komunikacji ko?owej. Efekt ten osi?gni?to dzi?ki przypisaniu poszczególnych funkcji konkretnym poziomom i zapewnieniu dodatkowej komunikacji pomi?dzy nimi. Tak?e w tym celu Plac Dworcowy podzielono na dwie odr?bne strefy. Nawi?zano w ten sposób do za?o?enia przedwojennego, w którym plac dzieli?y tory doje?d?aj?cego do po?owy tramwaju. W cz??ci podjazdowej od strony mostu Dworcowego buy valtrex zapewniono podjazd dla taksówek i odprowadzaj?cych, przystanki autobusowe oraz ramp? zjazdow? do parkingów podziemnych.

 

Plac Dworcowy w projekcie ma funkcj? spoiwa ??cz?cego komunikacj? piesz? z komunikacj? ko?ow?. Wprowadzono tu rozwi?zania, które pozwol? uczyni? go atrakcyjnym miejscem sp?dzania wolnego czasu zarówno dla podró?nych, jak i dla mieszka?ców Poznania. W po?udniowej cz??ci placu ograniczono bowiem ruch ko?owy. B?d? tam tereny zieleni, tafle wody z fontann?, ?awki, kawiarniane ogródki i stacj? rowerów miejskich. Zagospodarowanie placu sprzyja organizacji wydarze? kulturalnych – zaplanowano miejsce na plenerowe galerie i przestrze? wydarze? artystycznych „art-wall”.

 

W celu umo?liwienia konsultacji oraz wp?ywu Poznaniaków na inwestycj? zaproponowano dwa warianty rozwi?zania fasady od strony Placu Dworcowego:

 

W pierwszym wariancie zdecydowano si? na ods?oni?cie i wyeksponowanie zachowanej ceglanej ?ciany elewacji frontowej, która ma symbolizowa? fasad? dawnego dworca. Wkomponowanie jej w ca?o?? projektu i umieszczenie za strukturalna szklan? fasad? w celu zachowania pami?ci o historycznym budynku. Projekt nie przewiduje odbudowy starego dworca zniszczonego w czasie wojny. Warto?ci? tej koncepcji jest jej autentyczno?? – pokazanie naznaczonego przez czas i liczne przemiany fragmentu dawnego gmachu, który jest pomnikiem w?asnej historii. Ten sam materia? (ceg?a licówka), co na zachowanej ceglanej fasadzie, zastosowano na bocznych elewacjach ni?szych kondygnacji, jednak ukszta?towano je w nowej interpretacji w sposób nowoczesny, odmienny od starej zabudowy. We wn?trzu holu zostanie zachowany równie? monumentalny polichromowany relief z 1962 r. autorstwa znanego pozna?skiego twórcy Edmunda ?ubowskiego.

 

Drugi wariant zak?ada odbudow? nieistniej?cej, historycznej fasady przedwojennego dworca wraz z neorenesansowym portykiem. Historyczny budynek dworca zosta? zaprojektowany pod koniec XIX wieku w stylu arkadowym (inspirowanym stylem neoroma?skim i neorenesansowym). Budynek wybudowano w latach 1874-1879 i w tej formie zachowa? si? do wojny. W latach 1944-1945 w wyniku trzech bombardowa? dworzec zosta? kompletnie zniszczony, a po wojnie odbudowany ju? w nowej formie. Zrekonstruowana elewacja frontowa dworca mia?aby stan?? przed k?adk? dla pieszych, by?aby zatem wysuni?ta o oko?o 7 m w stron? Placu Dworcowego.

 

Ca?? inwestycj? podzielono na trzy etapy. W pierwszym ma powsta? Plac Dworcowy, przestrze? obs?ugi pasa?erskiej zajmuj?ca oko?o 3,4 tys. m2 wraz z cz??ci? us?ugowo-handlow? i gastronomiczn? na oko?o 2 tys. m2, k?adka mi?dzyperonowa, opcjonalnie z hotelem na 160 pokoi, biurowiec o powierzchni oko?o 12,5 tys. m2 oraz parkingi. Dwa kolejne etapy zak?adaj? rozbudow? kompleksu o kolejne budynki biurowe po oko?o 12,5 tys. m2 ka?dy po??czone z pierwszym etapem szerokim, pieszym pasa?em na poziomie +1 oraz parkingami poni?ej. Docelowo, w trzech etapach, planuje si? stworzenie oko?o 40000m2 ??cznej powierzchni biurowej i us?ugowej.

Inwestorem projektu jest firma Trigranit oraz PKP, które zrealizowa?y pierwsz? cz??? inwestycji. G?ównym Projektantem zosta?a renomowana pracownia architektoniczna PiG Architekci specjalizuj?ca si? w projektowaniu du?ych obiektów u?yteczno?ci publicznej: lotniskach, stadionach, zespo?ach biurowych, handlowych i mieszkaniowych.

Rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu DOBRY REMONT 2013

po remoncie D?browskiego 33Szanowni Pa?stwo!

Zwyci??czyni? pi?tej edycji konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 roku „DOBRY REMONT” g?osami internautów wybrana zosta?a kamienica przy ul. D?browskiego 33 zdobywaj?c 30 % g?osów. Uprzejmie dzi?kujemy za udzia? w g?osowaniu oraz zainteresowanie tematyk? konkursu.

Jednocze?nie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pa?czy?ska przyzna?a dwie nagrody specjalne:

  • Siedzibie Radia Merkury przy ul. Berwi?skiego 5 – za kompleksowe i profesjonalne podej?cie do kwestii konserwacji i restauracji elewacji oraz wn?trz willi.
  • Kamienicy przy ul. Krysiewicza 5 – za pieczo?owite odtworzenie pierwotnego wygl?du kamienicy oraz za niezwyk?? dba?o?? i wytrwa?o?? w?a?cicieli budynku w przywracaniu i eksponowaniu jego zabytkowych warto?ci.

Z kolei pe?nomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki, przyzna? wyró?nienie w kategorii remontów budynków wspó?czesnych budynkowi przy ul. Chociszewskiego 44-44B, za wzorowo przeprowadzony remont z dba?o?ci? o detal buy nexium tablets online architektoniczny i w?a?ciwy dobór kolorystyki.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Mijaj? 3 lata odk?d wyburzono po?o?on? przy ul. Krysiewicza tzw. „Kamienic? ?elazko”. Jedna z edycji naszego konkursu dedykowana by?a odbudowie w pierwotnej formie tego atrakcyjnie po?o?onego budynku. Niestety, od tamtej pory pusta dzia?ka straszy, a je?li wierzy? medialnym zapowiedziom – mo?e straszy? jeszcze bardziej. Zamiast wyczekiwanej kamienicy powsta? ma tam parking…

W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj?, pi?t? edycj? konkursu dedykowali?my ponownie „Kamienicy ?elazko”, licz?c na zmian? tego smutnego stanu rzeczy – nie przez dos?owne zabetonowanie i zalanie asfaltem, ale przywrócenie budynku w dawnej okaza?o?ci.

Sk?adamy te? serdeczne podzi?kowania dla przewodnicz?cego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysi?ek w?o?ony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materia?u ikonograficznego.

O terminie wr?czenia nagród, ufundowanych przez firm? Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Pa?stwa po ustaleniu daty z laureatami.

Konkurs Dobry Remont 2013

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy piątą edycję konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 r. „DOBRY REMONT”. Miło nam poinformować, że konkurs po raz kolejny odbywa się pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pałczyńskiej. Ponadto po raz pierwszy patronat obejmuje również pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki.

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promować ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia się w architekturze kilku tysięcy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzględnienia zarówno piękne kamienice powstałe w XIX i XX wieku, jak i te młodsze, rzadko doceniane przykłady przedwojennego oraz powojennego modernizmu. Poznań posiada bardzo bogatą substancję zabytkową, którą warto zachować dla przyszłych pokoleń w oryginalnej formie, wykorzystując jednocześnie cały jej potencjał. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podejścia do dbania o zabytki, uwzględniającego w najwyższym stopniu wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

Jest to już piąta edycja naszego konkursu. Wyniki poprzednich edycji znajdują się tutaj (2009), tutaj (2010), tutaj (2011) oraz tutaj (2012). Rok temu w wyniku głosowania, miano najlepszej renowacji otrzymała kamienica przy na rogu ul. Kwiatowej 3 / Rybaki, znana z mieszczącej się w niej restauracji Manekin.

Jak wiele remontuje się w Poznaniu?

W 2013 roku naliczyliśmy 136 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. Czytaj dalej Konkurs Dobry Remont 2013

Rozstrzygnięcie konkursu DOBRY REMONT 2012


Szanowni Państwo!

Zwycięzcami czwartej edycji konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 roku „DOBRY REMONT” zostały:

 

 

  • w kategorii głównej: renowacje, kamienica przy ul. Kwiatowej 3/Rybaki (24,3 % głosów)
  • w kategorii: termomodernizacje, budynek przy ul. Galla Anonima 18/20 (29,2 % głosów)

Uprzejmie dziękujemy za udział w głosowaniu oraz zainteresowanie tematyką konkursu.

Jednocześnie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pałczyńska przyznała nagrodę specjalną dla Uniwersytetu Artystycznego za precyzyjne odtworzenie pierwotnego wystroju sztukatorsko-rzeźbiarskiego elewacji zabytkowego gmachu dawnego polskiego Ziemstwa Kredytowego (ob. Uniwersytetu Artystycznego przy Al. Marcinkowskiego 29) w oparciu o archiwalne materiały ikonograficzne.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Po raz pierwszy odkąd organizujemy konkurs liczba naliczonych przez nas remontów spadła w stosunku do roku poprzedniego (142 obiektów w 2012 r. wobec 165 w roku 2011). Tym bardziej niepokojące są doniesienia o planowanym obcięciu środków z budżetu miasta przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich do kwoty zaledwie 300 tys. zł.

Poznań od lat jest w przysłowiowym „ogonie” polskich miast, gdy mowa o poziomie dofinansowania remontów. Pięciokrotnie mniejszy Płock wydał ponad dwa razy więcej pieniędzy w ostatnich trzech latach w stosunku do Poznania, a porównywalny wielkościowo Wrocław – aż 36 razy więcej. (!) Średnie wydatki na dotacje w latach 2011 – 2013 wyniosły w Poznaniu 333 tys. zł, w Płocku 773 tys. zł, a we Wrocławiu aż 12 mln zł.
Tegoroczną edycję konkursu dedykowaliśmy więc radnym, prezydentowi oraz miejskim urzędnikom, od decyzji których zależy ile zabytków zyska w przyszłym roku wsparcie ze strony miasta.

Serdeczne podziękowania dla przewodniczącego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materiału ikonograficznego.

O terminie wręczenia nagród, ufundowanych przez firmę Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Państwa w osobnej wiadomości, po ustaleniu daty z laureatami.

Konkurs Dobry Remont 2012

Kopernika 10 - po remoncie-01 _small Szanowni Pa?stwo! Rozpoczynamy czwart? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej.

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze kilku tysi?cy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzgl?dnienia zarówno pi?kne kamienice powsta?e w XIX i XX wieku, ale i te m?odsze, rzadko doceniane przyk?ady przedwojennego jak i powojennego modernizmu. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie, wykorzystuj?c jednocze?nie ca?y jej potencja?. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

Jest to czwarta edycja naszego konkursu. Wyniki poprzednich edycji znajduj? si? tutaj (2009), tutaj (2010) oraz tutaj (2011). Rok temu zwyci?sk?, najlepsz? renowacj? w wyniku g?osowania zosta?a kamienica przy ul. Kopernika 10.

Jak wiele remontuje si? w Poznaniu?

Jest nam bardzo przykro, ?e w roku EURO 2012 ogromna ilo?? pozna?skich kamienic pad?a ofiar? bezpardonowego oszpecenia w postaci zas?oni?cia ca?ych fasad przez reklamy wielkoformatowe oraz zwi?zanych z tym faktem zniszcze? budynków w trakcie instalowania tych obrzydliwych banerów. To problem ogólnokrajowy, niestety ci?gle aktualny.
Tegoroczn? edycj? dedykujemy pi?knym kamienicom Poznania, niszczonym przez tandet? i kicz reklamowy oraz chciwo?? nieetycznych reklamodawców i ich kontrahentów. Mamy nadziej?, ?e rosn?ca ?wiadomo?? spo?ecze?stwa doprowadzi w przysz?o?ci do eliminacji tego rodzaju karygodnych procesów.

W 2012 roku naliczyli?my 142 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. W 2011 r. by?o to 165 obiektów, w 2010 r. – 125, a w 2009 r. – 90. G?osowaniu podlegaj? wybrane remonty z dwóch kategorii – renowacje kamienic (72 obiektów) oraz termomodernizacje (38 obiektów). Cieszy tak?e wiele efektownych renowacji budynków u?yteczno?ci publicznej, które w najbardziej widoczny i efektowny sposób wp?ywaj? na pejza? naszego miasta.

Dedykacja

Po raz pierwszy odk?d organizujemy nasz konkurs liczba naliczonych przez nas remontów spad?a w stosunku do roku poprzedniego (142 obiektów w 2012 r. wobec 165 w roku 2011). Tym bardziej niepokoj?ce s? doniesienia o planowanym obci?ciu ?rodków z bud?etu miasta przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich do kwoty zaledwie 300 tys. z?.

Pozna? od lat jest w przys?owiowym „ogonie” polskich miast, gdy mowa o poziomie dofinansowania remontów. Pi?ciokrotnie mniejszy P?ock wyda? ponad dwa razy wi?cej pieni?dzy w ostatnich trzech latach w stosunku do Poznania, a porównywalny wielko?ciowo Wroc?aw – a? 36 razy wi?cej. (!) ?rednie wydatki na dotacje w latach 2011 – 2013 wynios?y w Poznaniu 333 tys. z?, w P?ocku 773 tys. z?, a we Wroc?awiu a? 12 mln z?. Tegoroczn? edycj? konkursu dedykujemy wi?c radnym, prezydentowi oraz miejskim urz?dnikom, od decyzji których zale?y ile zabytków zyska w przysz?ym roku wsparcie ze strony miasta.

Kategoria g?ówna – renowacje kamienic

W tej kategorii wybieramy najlepiej odnowion? kamienic? w naszym mie?cie, nad któr? prace zako?czono w 2012 roku. Spo?ród 72 renowacji wykonanych w ubieg?ym roku w Poznaniu, komisja konkursowa wybra?a najlepszych 15, na które mo?na odda? swój g?os. Szczególn? uwag? przy ocenie remontów zwrócono na:

  • wierno?? oryginalnej, zabytkowej architekturze
  • kolorystyk?
  • jako?? wykonania robót
  • „pozytywny kontrast” zrewitalizowanego budynku w stosunku do jego stanu sprzed renowacji
  • odbiór prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Termomodernizacje

Podobnie jak w zesz?ym roku przeprowadzone zostanie tak?e g?osowanie na najlepsz? termomodernizacj? w mie?cie. Jest to inny rodzaj robót rz?dz?cy si? innymi prawami, zmieniaj?cy cz?sto architektur? budynku, dlatego nale?y go rozpatrywa? wg nieco odmiennych kryteriów. W tej kategorii spo?ród 38 zako?czonych w zesz?ym roku termomodernizacji, komisja konkursowa wybra?a najlepszych, na które mo?na odda? swój g?os.

Nagrody

Inwestorzy – zwyci?skich w g?osowaniu: renowacji oraz termomodernizacji otrzymaj? ufundowane przez firm? Mieszkania w Kamienicach oraz portal Pozna?skie Kamienice grawerowane tabliczki do wywieszenia przy wej?ciu do budynków. Dodatkowo ze wzgl?du na skal? i z?o?ono?? prac remontowych w realizacjach z 2012 r. komisja konkursowa, jak i MKZ przyzna wyró?nienia autorom szczególnie cennych renowacji.

Wa?ne has?a

Co oznacza MKZ? Jest to skrót oznaczaj?cy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Co to jest odbiór prac MKZ? Dokonanie odbioru oznacza, ?e Miejski Konserwator Zabytków uzna? renowacj? za wykonan? prawid?owo, zgodnie z zasadami konserwatorskimi.
Przy ka?dym z remontów znajduje si? symbol oznaczaj?cy rodzaj uwagi MKZ:
A
– prace wykonano bardzo dobrze zgodnie z wszystkimi zasadami konserwatorskimi – mówi?c krótko: „MKZ szczególnie poleca” 🙂 ,
B – prace wykonane prawid?owo z odbiorem konserwatorskim,
C – prace wykonane prawid?owo, bez odbioru konserwatorskiego,
X – prace wykonano ?le b?d? bez pozwolenia,
? – brak danych.

G?osowanie

Ka?dy kto chce wzi?? udzia? w plebiscycie, mo?e odda? swój g?os w dwóch sondach – na renowacj? i na termomodernizacj?. Sondy te znajduj? si? na na kolejnych stronach tego artyku?u. Ka?dy osoba ma do do dyspozycji 3 g?osy w ka?dej sondzie.
G?osowanie trwa do 30 listopada. Zapraszamy do udzia?u!

W?ród osób g?osuj?cych zostanie rozlosowana nagroda ksi??kowa.

 

Przewodnicz?cy komisji konkursowej: Adam Adamczyk

Pozosta?e osoby zaanga?owane w konkurs: Dawid Nowak, Grzegorz Pawlak, Pawe? Sowa, PieEetrek.

Na nast?pnych stronach znajduje si? lista wszystkich obiektów zabytkowych w Poznaniu, które w 2012 r. zosta?y poddane pracom remontowym:  

Dobry Remont – ZAPROSZENIE

najlepsza_renowacjaDrodzy Internauci!

 

Serdecznie zapraszamy na wr?czenie nagród konkursu na najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”.

Odb?dzie si? ono przed zwyci?sk? kamienic? na rogu ul. Wyspia?skiego 12 i Che?mo?skiego 23 w pi?tek, 18 listopada 2011 r. o godz. 10:00.

Podczas uroczysto?ci zostanie ods?oni?ta pami?tkowa tabliczka na elewacji zwyci?skiej kamienicy oraz wr?czone pozosta?e nagrody – za najlepsz? termomodernizacj? (Niegolewskich 15 / Kasprzaka 1-7) i  wyró?nienie przyznane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (Siemiradzkiego 2 / Che?mo?skiego 7).
Swoj? obecno?? zapowiedzia?a m. in. Maria Strza?ko, Miejski Konserwator Zabytków, która w tym roku obj??a patronat nad konkursem.

 

Czytaj dalej Dobry Remont – ZAPROSZENIE

Wyniki konkursu na najlepszą renowację DOBRY REMONT 2010

W niedzielę, 2 października br. zakończyło się internetowe głosowanie w konkursie na najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”. Miło nam powiadomić, iż decyzją kilkuset internautów zwycięzcami zostały następujące obiekty:

– kategoria najlepsza renowacja:

najlepsza_renowacja

miejce 1: Wyspiańskiego 12 / Chełmońskiego 23 – Villa Historica – 24,1% głosów
miejsce 2: Kościelna 3 – 23,7 % głosów
miejsce 3: Siemiradzkiego 2 / Chełmońskiego 7 – 18,4% głosów

– kategoria najlepsza termomodernizacja:
najlepsza_termomodernizacja

miejsce 1: Niegolewskich 15 / Kasprzaka oraz Kasprzaka 1-7 – 41,9 % głosów
miejsce 2: Polna 80/84 oraz Polna 86 / Marcelińska – 18,3 % głosów
miejsce 3: Wyspiańskiego 15A/17 – 10,8 % głosów

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim głosującym oraz gratulujemy zwycięzcom!

Jednocześnie informujemy, iż uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie późniejszym, o którym powiadomimy zarówno internautów, jak i media.

 

Poniżej pozostałe wyniki:
Najlepsza renowacja:
Miejsce 4: Grottgera 3 – 4.5%
Miejsce 5: Sczanieckiej 10 – 4.1%
Miejsce 6: Stary Rynek 60 / Wrocławska – 3.7%
Miejsce 7: Matejki 57 – siedziba ZKZL – 3.3%
Miejsce 8-9: 27 grudnia 11 / Kantaka – Społem – 2.9%
Miejsce 8-9: Jarochowskiego 18 – Szpital Św. Rodziny – 2.9%
Miejsce 10-13: Rybaki 2 / Kwiatowa 11 – 2.4%
Miejsce 10-13: Stary Rynek 56 – Kamienica Złociska, SARP – 2.4%
Miejsce 10-13: Stary Rynek 66 – 2.4%
Miejsce 10-13: Wyspiańskiego 16 / Kossaka 1 – 2.4%
Miejsce 14: Libelta 1 – 1.6%
Miejsce 15: Franciszkańska 3 / Sieroca – wikarówka – 1.2%

Najlepsza termomodernizacja:
Miejsce 4: Racjonalizatorów 2-4 – 8,6%
Miejsce 5: Górna Wilda 61-63 – 6,5%
Miejsce 6: Jackowskiego 54/56 – 5,4%
Miejsce 7: Szczanieckiej 11 – 4,3%
Miejsce 8: Kościuszki 108-110 – 3,2%
Miejsce 9: Łukaszewicza 44 – 1,1%
Miejsce 10: Umińskiego 19 – 0,0%

 

Najlepsze renowacje elewacji kamienic w 2010 roku – konkurs

brest_lead

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” zaprasza do udzia?u w g?osowaniu w konkursie na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”

 

Idea
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze budynków, ze szczególnym uwzgl?dnieniem pi?knych kamienic powsta?ych w XIX i XX wieku, ale i tych m?odszych, niedocenianych cz?sto przyk?adów przedwojennego jak i powojenngo modernizmu, jest i b?dzie w najbli?szych kilkunastu latach ogromnym wyzwaniem dla w?adz, mieszka?ców i inwestorów. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

Czytaj dalej Najlepsze renowacje elewacji kamienic w 2010 roku – konkurs