POZNAŃSKI ZAMEK WOŁA O POMOC – list otwarty

Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego   Szanowny Panie Ministrze!   Zwracamy si? z uprzejm? pro?b? o pomoc w rozwianiu niejasno?ci wokó? kwestii budowy Zamku Przemys?a w Poznaniu. Lada moment ma ruszy? odbudowa dawnej rezydencji królewskiej, tymczasem narastaj? w?tpliwo?ci co do formy architektonicznej budowli. Niepokoj? nas równie? swoista „kurtyna milczenia”, jaka zakrywa np. szczegó?y techniczne projektu Czytaj dalej…

ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO KONTRA „GARGAMEL”

List otwarty do Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania     Sz. P. Marek Wo?niak, Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego Sz. P. Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania   Szanowny Panie Marsza?ku! Szanowny Panie Prezydencie!   Ostatnia burza, która rozp?ta?a si? wokó? Zamku Przemys?a wymusza rozpocz?cie dyskusji na temat polityki historycznej w Poznaniu. Wydaje si?, ?e zabrn?li?my w ?lep? uliczk?, Czytaj dalej…

Jaki zamek można zbudować za 18 mln zł?

Szanowni Pa?stwo!   Przetarg na wybór generalnego wykonawcy Zamku Królewskiego ju? trwa, podobnie jak gor?ca dyskusja na temat kontrowersyjnej formy odbudowy. Tymczasem pomijana jest inna istotna kwestia: co w?a?ciwie mo?na zbudowa? za 18 mln z??   Nasuwaj? si? w?tpliwo?ci, czy za takie pieni?dze uda si? postawi? budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych. Zwa?ywszy na to, ?e Czytaj dalej…

Nowa Komenda Miejska Policji

Dobiega ko?ca modernizacja budynku nowej komendy miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga. Budynek powsta?y w 1880 roku w którym pocz?tkowo mie?ci?y si? koszary 6 Pu?ku Grenadierów przeszed? ca?kowit? modernizacj?(pod nadzorem konserwatora zabytków). Wymienione zosta?y stropy, okna i wszystkie instalacje. Wn?trze zyska?o zupe?nie now? aran?acj? dostosowan? do potrzeb poszczególnych wydzia?ów. W gmachu o powierzchni blisko 10 tys. m2 b?dzie Czytaj dalej…

Wyniki konkursu na siedzibe Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W dniu dzisiejszym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ogłoszono wyniki konkursu na projekt architektoniczny tego ważnego dla województwa gmachu. Budynek będzie zlokalizowany przy Alejach Niepodległości w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Polonez: Jury pod przewodnictwem  architekta miejskiego Pana Andrzeja Nowaka zdecydowało się przyznać: dziewięć równorzędnych wyróżnień po 10 tys. zł każde, II nagrodę w wysokości 100 tys. zł, I nagrodę w wysokości Czytaj dalej…

Wesprzyjmy Muzeum Narodowe w Poznaniu!

Szanowni Pa?stwo! Chcieliby?my wyrazi? swoje poparcie dla akcji zapocz?tkowanej przez Radio Merkury, maj?cej na celu uzyskanie ?rodków na rozbudow? i modernizacj? Muzeum Narodowego w Poznaniu. Projekt ten bra? udzia? w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko (dzia?anie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym). Przedsi?wzi?cie nie uzyska?o niestety dofinansowania. Mo?emy to zmieni?, poniewa? do 22 Czytaj dalej…