List do radnych i Prezydenta w temacie komunikacji

Poni?ej prezentujemy list otwarty do radnych oraz Prezydenta w zwi?zku z wykonan? przez nas analiz? biletow? oraz kolejn? podwy?k? cen biletów komunikacji miejskiej, która ma wej?? w styczniu 2014.   Szanowny Panie Prezydencie,Szanowni Pa?stwo RadniNa pocz?tku poprzedniego tygodnia opublikowali?my analiz? sprzeda?y biletów ZTM, w latach 2009-2013, ze szczególnym uwzgl?dnieniem wp?ywu Dowiedz się więcej…

Ale wkoło jest wesoło

Dzia?anie w Stowarzyszeniu to nasza pasja. Robi? co?, co sprawi, ?e miasto to b?dzie mieszka?com przyja?niejsze, ludzie b?d? je lubi?, b?d? chcie? w nim przebywa? i czu? si? w nim bezpiecznie. St?d ró?ne analizy, interwencje u urz?dników czy radnych. Dzia?amy tak od lat, jednak ostatni czas jest w pewien sposób Dowiedz się więcej…

Podwyżki dobijają komunikację

Poniżej prezentujemy „Analizę sprzedaży biletów ZTM w Poznaniu, w latach 2009-2013, z uwzględnieniem wpływu podwyżek cen biletów”. Jest to wnikliwy raport, który opracowaliśmy na podstawie danych dotyczących sprzedaży różnych rodzajów biletów przez ZTM. Jako miernik użyliśmy ilość sprzedanego czasu w postaci danej grupy biletów. Tak więc, np. sieciówka półroczna to Dowiedz się więcej…

Zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników dróg – prośba o interwencję

Szanowny Pan Krzysztof Skrzypi?ski Przewodnicz?cy Komisji Bezpiecze?stwa i Porz?dku Publicznego Rady Miasta Poznania Szanowny Panie Przewodnicz?cy, od kilku dni na drogach naszego miasta po zachodzie s?o?ca robi si? bardzo ciemno. Problem ten zg?aszaj? nam mieszka?cy – sympatycy stowarzyszenia. Powodem tej sytuacji jest bardzo pó?ne w??czanie o?wietlenia drogowego. Czy?by kolejny raz Dowiedz się więcej…

zapytanie publiczne o materiały ws przejścia dla pieszych

Sz. P.Mirosław KruszyńskiZastępca Prezydenta Miasta Poznania Szanowny Panie Prezydencie, ponieważ do dzisiaj nie otrzymaliśmy materiałów od ZDM, obiecanych na spotkaniu w dniu 24 kwietnia br., zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o przesłanie nam ekspertyzy Politechniki Krakowskiej odnośnie krótszego przejścia na dworzec kolejowy. Ponadto prosimy o udostępnienie stenogramu z Dowiedz się więcej…

Pytania dotyczące karty PEKA

W zwi?zku z wprowadzeniem karty PEKA pojawia si? wiele w?tpliwo?ci. Poni?ej prezentujemy pytania, jakie wys?ali?my do ZTM, dotycz?ce strony organizacyjno-technicznej karty PEKA, któr? coraz wi?cej Poznaniaków musi ju? wyrobi? aby porusza? si? komunikacj? miejsk?.   1) Kiedy nast?pi zako?czenie prac nad taryf? karty PEKA oraz jej ukazanie opini publicznej? 2) Dowiedz się więcej…

Translate »