Dobry Remont – ZAPROSZENIE

najlepsza_renowacjaDrodzy Internauci!

 

Serdecznie zapraszamy na wr?czenie nagród konkursu na najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”.

Odb?dzie si? ono przed zwyci?sk? kamienic? na rogu ul. Wyspia?skiego 12 i Che?mo?skiego 23 w pi?tek, 18 listopada 2011 r. o godz. 10:00.

Podczas uroczysto?ci zostanie ods?oni?ta pami?tkowa tabliczka na elewacji zwyci?skiej kamienicy oraz wr?czone pozosta?e nagrody – za najlepsz? termomodernizacj? (Niegolewskich 15 / Kasprzaka 1-7) i  wyró?nienie przyznane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (Siemiradzkiego 2 / Che?mo?skiego 7).
Swoj? obecno?? zapowiedzia?a m. in. Maria Strza?ko, Miejski Konserwator Zabytków, która w tym roku obj??a patronat nad konkursem.

 

(więcej…)

Wyniki konkursu na najlepszą renowację DOBRY REMONT 2010

W niedzielę, 2 października br. zakończyło się internetowe głosowanie w konkursie na najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”. Miło nam powiadomić, iż decyzją kilkuset internautów zwycięzcami zostały następujące obiekty: – kategoria najlepsza renowacja: miejce 1: Wyspiańskiego 12 / Chełmońskiego 23 – Villa Historica – 24,1% Więcej…

Najlepsze renowacje elewacji kamienic w 2010 roku – konkurs

brest_lead

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” zaprasza do udzia?u w g?osowaniu w konkursie na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”

 

Idea
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze budynków, ze szczególnym uwzgl?dnieniem pi?knych kamienic powsta?ych w XIX i XX wieku, ale i tych m?odszych, niedocenianych cz?sto przyk?adów przedwojennego jak i powojenngo modernizmu, jest i b?dzie w najbli?szych kilkunastu latach ogromnym wyzwaniem dla w?adz, mieszka?ców i inwestorów. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

(więcej…)

Park biurowy PIXEL – nowa siedziba Grupy Allegro

Park biurowy PIXEL b?dzie docelowo zespo?em pi?ciu budynków biurowych, usytuowanych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Babimojskiej. Projekt zak?ada stworzenie w budynkach ogólnodost?pnych, zielonych tarasów, ogrodów na dachach oraz jasnych i nas?onecznionych wn?trz. We wn?trzach natomiast maj? by? wykorzystane naturalne, wy??cznie ekologiczne materia?y wyko?czeniowe. Oprócz powierzchni biurowej, w kompleksie znajdzie si? Więcej…

POZNAŃSKI ZAMEK WOŁA O POMOC – list otwarty

Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego   Szanowny Panie Ministrze!   Zwracamy si? z uprzejm? pro?b? o pomoc w rozwianiu niejasno?ci wokó? kwestii budowy Zamku Przemys?a w Poznaniu. Lada moment ma ruszy? odbudowa dawnej rezydencji królewskiej, tymczasem narastaj? w?tpliwo?ci co do formy architektonicznej budowli. Niepokoj? nas równie? Więcej…

ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO KONTRA „GARGAMEL”

List otwarty do Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania     Sz. P. Marek Wo?niak, Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego Sz. P. Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania   Szanowny Panie Marsza?ku! Szanowny Panie Prezydencie!   Ostatnia burza, która rozp?ta?a si? wokó? Zamku Przemys?a wymusza rozpocz?cie dyskusji na temat polityki historycznej w Więcej…