Architektura

Najlepsze renowacje elewacji kamienic w 2010 roku – konkurs

brest_lead

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” zaprasza do udzia?u w g?osowaniu w konkursie na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”

 

Idea
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze budynków, ze szczególnym uwzgl?dnieniem pi?knych kamienic powsta?ych w XIX i XX wieku, ale i tych m?odszych, niedocenianych cz?sto przyk?adów przedwojennego jak i powojenngo modernizmu, jest i b?dzie w najbli?szych kilkunastu latach ogromnym wyzwaniem dla w?adz, mieszka?ców i inwestorów. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

(więcej…)

Z IdP, przed
Architektura

Park biurowy PIXEL – nowa siedziba Grupy Allegro

Park biurowy PIXEL b?dzie docelowo zespo?em pi?ciu budynków biurowych, usytuowanych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Babimojskiej. Projekt zak?ada stworzenie w budynkach ogólnodost?pnych, zielonych tarasów, ogrodów na dachach oraz jasnych i nas?onecznionych wn?trz. We wn?trzach natomiast maj? by? wykorzystane naturalne, wy??cznie ekologiczne materia?y wyko?czeniowe. Oprócz powierzchni biurowej, w kompleksie znajdzie si? Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Architektura

POZNAŃSKI ZAMEK WOŁA O POMOC – list otwarty

Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego   Szanowny Panie Ministrze!   Zwracamy si? z uprzejm? pro?b? o pomoc w rozwianiu niejasno?ci wokó? kwestii budowy Zamku Przemys?a w Poznaniu. Lada moment ma ruszy? odbudowa dawnej rezydencji królewskiej, tymczasem narastaj? w?tpliwo?ci co do formy architektonicznej budowli. Niepokoj? nas równie? Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Architektura

ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO KONTRA „GARGAMEL”

List otwarty do Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania     Sz. P. Marek Wo?niak, Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego Sz. P. Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania   Szanowny Panie Marsza?ku! Szanowny Panie Prezydencie!   Ostatnia burza, która rozp?ta?a si? wokó? Zamku Przemys?a wymusza rozpocz?cie dyskusji na temat polityki historycznej w Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Architektura

Jaki zamek można zbudować za 18 mln zł?

Szanowni Pa?stwo!   Przetarg na wybór generalnego wykonawcy Zamku Królewskiego ju? trwa, podobnie jak gor?ca dyskusja na temat kontrowersyjnej formy odbudowy. Tymczasem pomijana jest inna istotna kwestia: co w?a?ciwie mo?na zbudowa? za 18 mln z??   Nasuwaj? si? w?tpliwo?ci, czy za takie pieni?dze uda si? postawi? budynek o powierzchni ponad Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Architektura

Nowa Komenda Miejska Policji

Dobiega ko?ca modernizacja budynku nowej komendy miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga. Budynek powsta?y w 1880 roku w którym pocz?tkowo mie?ci?y si? koszary 6 Pu?ku Grenadierów przeszed? ca?kowit? modernizacj?(pod nadzorem konserwatora zabytków). Wymienione zosta?y stropy, okna i wszystkie instalacje. Wn?trze zyska?o zupe?nie now? aran?acj? dostosowan? do potrzeb poszczególnych wydzia?ów. Czytaj więcej…

Z IdP, przed