Więcej pasażerów = więcej pieniędzy

Poznań, 28 listopada 2011 r.

List otwarty WIĘCEJ PASAŻERÓW = WIĘCEJ PIENIĘDZY!

Pan Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania
Pan Rafał Kupś, p.o. Dyrektor ZTM Poznań

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowny Panie Dyrektorze!

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni planami cięć komunikacji miejskiej i jednocześnie podwyżek cen biletów. To poważny błąd, za który przyjdzie nam – mieszkańcom i władzom słono zapłacić w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. W związku z powyższym postanowiliśmy podjąć kroki zmierzające do zablokowania złych pomysłów, które mogą zniszczyć dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie komunikacji publicznej w Poznaniu i zaprzepaścić szansę na jej rozwój.

Przy gospodarowaniu finansami komunikacji zbiorowej należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię przychodów. Wartość przychodu jest podstawowym miernikiem w każdej działalności. To dzięki niemu podmiot ma wpływy, które może przeznaczyć na rozwój. Żeby zwiększyć przychody z tytułu biletów trzeba koniecznie zwiększyć atrakcyjność komunikacji miejskiej. O powyższym decyduje przede wszystkim: pewność, punktualność, szybkość poruszania się oraz prostota i intuicyjność systemu. Zamiast cięć proponujemy usprawnienia oraz wprowadzenie bezwzględnego priorytetu dla komunikacji publicznej. Droga do osiągnięcia tego celu wiąże się także ze zmianą myślenia: czas zacząć szukać pieniędzy, tam gdzie one są – w dodatku ciągle niewykorzystane!

(więcej…)

Poznań Główny dyskryminowany

W dniu dzisiejszym, w samo po?udnie wys?ali?my list otwarty „Dyskryminacja dworca Pozna? G?ówny” do Panów: Zbigniewa Szafra?skiego, Prezesa Zarz?du PKP PLK S.A. oraz Paw?a Neumanna, dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. O/Pozna?. Dla pewno?ci listy zostan? wys?ane równie? poczt? (ostatnie nasze korespondencje mailowe by?y przez PKP PLK S.A. ca?kowicie Dowiedz się więcej…

Nowa inicjatywa: Forum Przestrzeni

Poznań, dnia 23 listopada 2011 r.
w 233. rocznicę powołania Komisji Dobrego Porządku

Król Stanisław August Poniatowski w ramach reformowania kraju dążył do podniesienia poziomu gospodarczego miast, co wiązało się przede wszystkim z poprawą warunków życia w ośrodkach miejskich Rzeczypospolitej. Wachlarz podejmowanych przedsięwzięć był bardzo szeroki i obejmował m.in. działania w przestrzeni publicznej. W dniu 23 listopada 1778 roku powołano poznańską „Boni Ordinis” – Komisję Dobrego Porządku. Oprócz regulacji o charakterze prawno-gospodarczym, sporządzenia planu sytuacyjnego miasta – swoistego inwentarza oraz prac przeciwpożarowych, Komisja zabrała się energicznie za politykę urbanistyczną. Efekty jej kilkuletniej działalności są widoczne w pejzażu Poznania aż do dzisiaj: klasycystyczna wieża ratuszowa, gmach Odwachu czy istniejące skrzydło Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, iż Komisja ma swoje zasłużone i poczesne miejsce w historii naszego miasta, jako ruch, który tchnął weń na nowo życie.


Dzisiaj Poznań potrzebuje inicjatyw i działań, które poprawią warunki życia jego mieszkańców. Uważamy, że władze miasta kompletnie pogubiły się w wielu ważnych sprawach, pozostawiając w zbyt wielu przypadkach śródmieście samotnie na polu walki ze współczesnymi problemami codzienności.

(więcej…)

Dobry Remont – ZAPROSZENIE

Drodzy Internauci!

 

Serdecznie zapraszamy na wr?czenie nagród konkursu na najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”.

Odb?dzie si? ono przed zwyci?sk? kamienic? na rogu ul. Wyspia?skiego 12 i Che?mo?skiego 23 w pi?tek, 18 listopada 2011 r. o godz. 10:00.

Podczas uroczysto?ci zostanie ods?oni?ta pami?tkowa tabliczka na elewacji zwyci?skiej kamienicy oraz wr?czone pozosta?e nagrody – za najlepsz? termomodernizacj? (Niegolewskich 15 / Kasprzaka 1-7) i  wyró?nienie przyznane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (Siemiradzkiego 2 / Che?mo?skiego 7).
Swoj? obecno?? zapowiedzia?a m. in. Maria Strza?ko, Miejski Konserwator Zabytków, która w tym roku obj??a patronat nad konkursem.

 

(więcej…)

Kolejne stanowisko grunwaldzkich Rad Osiedli oraz Stowarzyszeń

W związku z utrudnieniami na Grunwaldzie spowodowanymi remontami Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz w ciągu ulicy Grunwaldzkiej grunwaldzkie Rady Osiedli (Junikowo, Kwiatowe, Ławica) oraz Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania i My-Poznaniacy wysłały do ZTM i ZDM kolejne stanowisko w sprawi usprawnień komunukacyjnych w tym rejonie. Poniżej treść pisma. Wysłaliśmy również list do Policji z prośbą o czuwanie nad porządkiem i buspasami na tym obszarze. Treść pisma również poniżej.

 

 

(więcej…)

5 PRZYKAZAŃ DOBREGO SYSTEMU ROWEROWEGO!

Szanowni Pa?stwo,

z du?? satysfakcj? przyj?li?my do wiadomo?ci fakt og?oszenia przez ZTM przetargu na „Dostaw? i uruchomienie Pozna?skiego Systemu Rowerów Publicznych”. Systemy publicznych rowerów miejskich s? tanim, wygodnym i ekologicznym ?rodkiem transportu miejskiego, który z powodzepniem zastosowano w wielu miastach Europy m. in. Pary?u, Londynie czy Barcelonie. W Polsce rowerow? rewolucj? zapocz?tkowa? Kraków, wkrótce w jego ?lady poszed? Wroc?aw. Teraz do tego grona chce do??czy? Pozna?. G??boko na sercu le?y nam powodzenie tego przedsi?wzi?cia, dlatego nasze Stowarzyszenie postanowi?o zabra? g?os i podzieli? si? w?asnymi spostrze?eniami oraz uwagami dotycz?cymi przetargu, które w kilku punktach przedstawiamy poni?ej.

Celem jaki nam przy?wieca jest maksymalizacja korzy?ci dla mieszka?ców miasta i turystów oraz mo?liwie pe?ne wykorzystanie potencja?u, jaki niesie ze sob? stosowanie roweru miejskiego w systemie transportowym.

(więcej…)

Translate »